تايباد

پشتیبان های تايباد

خدیجه عبدالعلیان
تایباد
رياضي کاربردي- آناليز عددي
الزهرا(س)
صفحه شخصی این پشتیبان
عبدالقیوم ارباب
تایباد
زبان و ادبيات فارسي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - واحد تايباد
صفحه شخصی این پشتیبان
عامر شعبانی
تایباد
رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان
نورافشان ستاری
تایباد
آموزش زبان انگليسي -زبان
مؤسسه غيرانتفاعي تابران - مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
عبدالرحمان محمدزاده
تایباد
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
حسنا عرب یوسف آبادی
تایباد
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد عبدالقادری
تایباد
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه قاینی
تایباد
زبان وادبيات فارسي
دانشگاه آزاد اسلامي واحدمشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه درویشی سرنابادی
تایباد
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - واحد تايباد
صفحه شخصی این پشتیبان