تايباد

پشتیبان های تايباد

خدیجه عبدالعلیان
تایباد
رياضي کاربردي- آناليز عددي
الزهرا(س)
صفحه شخصی این پشتیبان
عبدالقیوم ارباب
تایباد
زبان و ادبيات فارسي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - واحد تايباد
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه قاینی
تایباد
زبان وادبيات فارسي
دانشگاه آزاد اسلامي واحدمشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه درویشی سرنابادی
تایباد
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - واحد تايباد
صفحه شخصی این پشتیبان