چرام

پشتیبان های چرام

حمزه زارع آرند
چرام
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه شاهرخی
چرام
رياضيات و کاربردها شبانه -ریاضی
دانشگاه ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
توابع و نمودار های مثلثاتی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی