دهدشت

پشتیبان های دهدشت

احسان مسکینی
دهدشت
برق
دانشگاه صنعتي شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان
نسترن آرامش دوست
دهدشت
شيمي کاربردي تمام وقت -تجربی
گچساران
صفحه شخصی این پشتیبان
فریبا سعیدی فرد
دهدشت
محض--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
ناهید حافظی
دهدشت
رياضيات و کاربردها -ریاضی
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
عظیمه ناصحی
دهدشت
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
پروانه نوروزی اصل
دهدشت
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده اختر حسینی
دهدشت
محض--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب انصاری
دهدشت
فيزيک هسته اي
پيام نور مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان