ياسوج

پشتیبان های ياسوج

علیرضا کریمی پور
یاسوج
مهندسى موادشكل دهى فلزات
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشته فرجی
یاسوج
مهندسى نفت
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه دلوی
یاسوج
علوم سياسى
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا حسینی
یاسوج
هوشبرى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه قیصری سیسخت
یاسوج
بهداشت
صفحه شخصی این پشتیبان
پروین خواهانی
یاسوج
حسابداري تمام وقت -انسانی 2
ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
علی عبدالهی
یاسوج
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
سهیلا فرجی
یاسوج
حسابداري تمام وقت -انسانی 2
ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر مرادی
یاسوج
علوم اجتماعی
پیام نور باشت
صفحه شخصی این پشتیبان
ندا نگین تاجی
یاسوج
علوم اقتصادي - اقتصاد نظري تمام وقت -ریاضی
شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه کیانی
یاسوج
عمومي--زيست شناسي -تجربی
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
سامان حسن پور
یاسوج
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه خوبیاری سی سخت
یاسوج
زيست شناسى سلول مولكولى
صفحه شخصی این پشتیبان
عسکر انصاری
یاسوج
مهندسى تكنولوژى نرم افزار كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
کرامت اله نصیری نیا
یاسوج
فوريت هاى پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سجاد ساعدی
یاسوج
طراحى شهرى
صفحه شخصی این پشتیبان
آسیه صالحیان زاده
یاسوج
مهندسى علوم كشاورزى
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم میرگوشه
یاسوج
مترجمي زبان انگليسي -زبان
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد معصومی
یاسوج
مديريت بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه بهمنی
یاسوج
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
مهرآفرین فرجی زاده
یاسوج
نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه آزاد سپیدان
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه شرفیان
یاسوج
برنامه ريزى آمايش شهرى
صفحه شخصی این پشتیبان
مژده دانشگر
یاسوج
علوم اجتماعی
پردیس زینبیه
صفحه شخصی این پشتیبان
آذر عباسی
یاسوج
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
طاهره سعادتمند
یاسوج
زیست شناسی
تربیت معلم سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان