اشکذر

پشتیبان های اشکذر

حمیده باقرپور
زارچ و صدوق
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا باقرپور
زارچ و صدوق
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی آسایش
زارچ و صدوق
حسابداري -ریاضی
دانشگاه پيام نور يزد - مرکز يزد
صفحه شخصی این پشتیبان