مهريز

پشتیبان های مهريز

فاطمه خواجه مهریزی
مهریز
رياضيات و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور يزد - مرکز مهريز
صفحه شخصی این پشتیبان
محدثه زارعزاده
مهریز
شیمی فیزیک
دانشگاه یزد
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد خواجه مهریزی
مهریز
شيمي نساجي و علوم الياف--مهندسي نساجي روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
سیداحمد محسن الحسینی
مهریز
جغرافيا و برنامه ريزي شهري شبانه -انسانی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان