ابركوه

پشتیبان های ابركوه

زهرا اکرمی
ابرکوه
زبان و ادبيات عربي
دانشگه یزد
صفحه شخصی این پشتیبان
زهره ارزانی
ابرکوه
تبديل مواد غذايي--مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي روزانه -تجربی
دانشگاه صنعتي اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
عباس استوار
ابرکوه
زبان انگليسى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد رضا فاتحی
ابرکوه
علوم کامپيوتر شبانه -ریاضی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان