ابركوه

پشتیبان های ابركوه

زهرا اکرمی
ابرکوه
زبان و ادبيات عربي
دانشگه یزد
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب السادات قائم محمدی
ابرکوه
محض--شيمي شبانه -تجربی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا زارع
ابرکوه
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
عباس استوار
ابرکوه
زبان انگليسى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد رضا فاتحی
ابرکوه
علوم کامپيوتر شبانه -ریاضی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه بهرامی
ابرکوه
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور يزد - واحد ابركوه
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم عبدالغفاری
ابرکوه
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان