سروآباد

پشتیبان های سروآباد

احمد احمدی
سرو آباد
مهندسى كامپيوتر گرايش نرم افزار
صفحه شخصی این پشتیبان
کاوان عظیمی
سرو آباد
زبان و ادبيات فارسي روزانه -انسانی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
شهلا مروتی
سرو آباد
زيست شناسى گياهى
صفحه شخصی این پشتیبان
پرستو لطفی
سرو آباد
جغرافيا و برنامه ريزى
صفحه شخصی این پشتیبان