ديواندره

پشتیبان های ديواندره

مهران قربانی
دیواندره
عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
سالار امینی
دیواندره
مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي -ریاضی
دانشگاه پيام نور کردستان - مرکز سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
نازیلا عبدی
دیواندره
کارشناسي ارشد شيمي فيزيک
دانشگاه کردستان
صفحه شخصی این پشتیبان
مصلح نصیری
دیواندره
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
خاطره میکائیلی
دیواندره
اتاق عمل
صفحه شخصی این پشتیبان
شراره مشهوری
دیواندره
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي -انسانی
دانشگاه پيام نور کردستان - واحد سقز
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد پیرویسی
دیواندره
مديريت بازرگاني
آزاد اسلامي سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان