بانه

پشتیبان های بانه

بهمن سعیدی
بانه
زبان و ادبیات عرب
پردیس شهید رجایی فرهنگیان
صفحه شخصی این پشتیبان
داود اسراری
بانه
مترجمي زبان انگليسي -زبان
دانشگاه پيام نور کردستان - واحد سقز
صفحه شخصی این پشتیبان
چیمن پورمکری
بانه
حقوق -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
غفور صالحی
بانه
مشاوره
مرکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنکيان شهيد بهشتي
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر اسراری
بانه
آسيب شناسى اجتماعى
صفحه شخصی این پشتیبان
هیوا مجیدی
بانه
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه ابن عباس
بانه
شيمي کاربردي تمام وقت -تجربی
زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان