بانه

پشتیبان های بانه

غفور صالحی
بانه
مشاوره
مرکز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنکيان شهيد بهشتي
صفحه شخصی این پشتیبان
هیوا مجیدی
بانه
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
داود اسراری
بانه
مترجمي زبان انگليسي -زبان
دانشگاه پيام نور کردستان - واحد سقز
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه ابن عباس
بانه
شيمي کاربردي تمام وقت -تجربی
زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
بهمن سعیدی
بانه
زبان و ادبیات عرب
پردیس شهید رجایی فرهنگیان
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر اسراری
بانه
آسیب شناسی اجنماعی
صفحه شخصی این پشتیبان