سقز

پشتیبان های سقز

پریا کریم پور
سقز
مهندسى كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
پوران کریم پور
سقز
بهداشت عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیروان صادقی
سقز
مهندسي فناوري اطلاعات تمام وقت -ریاضی
سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
احمد دیدار
سقز
رياضيات كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
شرمین دست باز
سقز
شیمی معدنی
سیدجمال الدین اسدآبادی
صفحه شخصی این پشتیبان
فرهاد صالحی
سقز
الکترونيک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزانه سلطانی
سقز
مهندسي فناوري اطلاعات روزانه -ریاضی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
سوران عبدخدا
سقز
الکترونيک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین حسین زاده
سقز
مطالعات خانواده
تربيت معلم آذربايجان
صفحه شخصی این پشتیبان
سینا امامی
سقز
مهندسى برق الكترونيك
صفحه شخصی این پشتیبان
مرتضی پناهی
سقز
علوم تربيتي(روانشناسي تربيتي)
علامه طباطبايي تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
آرمان محمدی
سقز
روانشناسى بالينى
صفحه شخصی این پشتیبان
دلنیا یوسف زاده
سقز
مترجمى زبان عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
زانیار حمدی
سقز
دبيرى رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان
سروه قادری
سقز
علوم و صنايع غذايي (شيمي مواد غذايي)
علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
صفحه شخصی این پشتیبان
صبری قادری
سقز
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور کردستان - واحد سقز
صفحه شخصی این پشتیبان
رحیم محمدشریفی
سقز
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه محمدی
سقز
رياضيات و کاربردها -ریاضی
مؤسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
خاطره مرادی
سقز
آموزش زبان انگليسى
صفحه شخصی این پشتیبان