سقز

پشتیبان های سقز

شرمین دست باز
سقز
شیمی معدنی
سیدجمال الدین اسدآبادی
صفحه شخصی این پشتیبان
فرهاد صالحی
سقز
الکترونيک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
سوران عبدخدا
سقز
الکترونيک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه محمدی
سقز
رياضيات و کاربردها -ریاضی
مؤسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
رحیم محمدشریفی
سقز
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
صبری قادری
سقز
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور کردستان - واحد سقز
صفحه شخصی این پشتیبان