مريوان

پشتیبان های مريوان

ژیلا کیوانی
مریوان
علوم گياهي--زيست شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
اسرا هدایت
مریوان
مهندسى عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
برزان حسینی
مریوان
مشاوره
صفحه شخصی این پشتیبان
کیهان ایازی
مریوان
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
سوران دل انگیز
مریوان
رونشناسى عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
کیوان نسلی
مریوان
رياضى محض
صفحه شخصی این پشتیبان
زانا جلیلوند
مریوان
فیزیک و حفاظت خاک
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده یسرا محمدی
مریوان
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
پیمان معین پور
مریوان
علوم تربيتى گرايش مديريت آموزشى پيام نور
صفحه شخصی این پشتیبان
نعمان احسان خواه
مریوان
مهندسى معمارى
صفحه شخصی این پشتیبان
کلثومه رحیمیان
مریوان
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
آزاد آریان پور
مریوان
جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
دانشگاه اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده سوما قادری
مریوان
جغرافيا و برنامه ريزى شهرى
صفحه شخصی این پشتیبان
ژاله مهدیزاده
مریوان
ریاضی محض
ذانشگاه کردستان
صفحه شخصی این پشتیبان
نصیبه ازکات
مریوان
رياضي محض- گرايش جبر
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان