گاليكش

پشتیبان های گاليكش

مهدیه عرب
مینودشت
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
عاطفه محبوب رزق آبادی
مینودشت
جغرافيا و برنامه ريزى شهرى
صفحه شخصی این پشتیبان
حسن ملکان
مینودشت
پرستاري محل تحصيل آمل روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا ملکان
مینودشت
مديريت بازرگاني -تجربی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
محسن امانی
مینودشت
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان