كردكوي

پشتیبان های كردكوي

محمداسماعیل حسین آبادی
کردکوی
مهندسي کامپيوتر - سخت افزار تمام وقت -ریاضی
ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
پگاه مفتاح
کردکوی
مديريت آموزشي
بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
حبیبه خطیری
کردکوی
مديريت صنعتي
دانشگاه تهران
صفحه شخصی این پشتیبان