گنبد

پشتیبان های گنبد

زهرا زمانی
گنبد
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
اسماء میرشاهی
گنبد
اناليز رياضي
محقق اردبيلي
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام دهقان بهابادی
گنبد
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه وزیری
گنبد
مديريت صنعتي -تجربی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا زارعی
گنبد
مهندسی پلیمر_گرایش پلیمریزاسیون
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه جاویدزاده
گنبد
نرم افزار--مهندسي کامپيوتر -ریاضی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
محبوبه محبی
گنبد
آمارریاضی
صنعتی شاهرود
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی مقدم پور
گنبد
سیستم اطلاعات مکانی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
ایوب سارلی
گنبد
رياضيات و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه حق نظری
گنبد
حالت جامد--فيزيک -ریاضی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
گلناز منوچهری
گنبد
مهندسي مديريت و آباداني روستاها -تجربی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گرگان
صفحه شخصی این پشتیبان
ایمان بهروش
گنبد
طراحي شهري
يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
آرزو سهرابی
گنبد
زبان و ادبيات فارسي
حکيم سبزواري
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشته رضائی
گنبد
مهندسى كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان