گنبد

پشتیبان های گنبد

الهام دهقان بهابادی
گنبد
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
یحیی پاریاو
گنبد
مهندسى مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا جعفری
گنبد
زيست شناسي عمومي تمام وقت -تجربی
گرگان
صفحه شخصی این پشتیبان
مارال شهابی شالقونی
گنبد
فرهنگ و زبان های باستانی
علامه طباطبائی
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا زمانی
گنبد
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
اسماء میرشاهی
گنبد
اناليز رياضي
محقق اردبيلي
صفحه شخصی این پشتیبان
مهری کشاورز
گنبد
مهندسی برق الکترونیک
علی اباد کتول
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه خسروی
گنبد
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه سمنان
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه وزیری
گنبد
مديريت صنعتي -تجربی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
رحیم خیرگو
گنبد
آمار رياضي
دانشگاه شاهرود - روزانه دولتي
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا زارعی
گنبد
مهندسی پلیمر_گرایش پلیمریزاسیون
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
صفحه شخصی این پشتیبان
محبوبه محبی
گنبد
آمارریاضی
صنعتی شاهرود
صفحه شخصی این پشتیبان
محسن تاتار
گنبد
بيوشيمى بالينى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه جاویدزاده
گنبد
نرم افزار--مهندسي کامپيوتر -ریاضی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
ایمان بهروش
گنبد
طراحي شهري
يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه حق نظری
گنبد
حالت جامد--فيزيک -ریاضی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
خدیجه بهلکه
گنبد
فيزيک ذرات بنيادي و نظريه ميدان هاي کوانتومي
دانشگاه سراسري کاشان
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی مقدم پور
گنبد
سیستم اطلاعات مکانی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
ایوب سارلی
گنبد
رياضيات و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس
صفحه شخصی این پشتیبان
گلناز منوچهری
گنبد
مهندسي مديريت و آباداني روستاها -تجربی
دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گرگان
صفحه شخصی این پشتیبان
آرزو سهرابی
گنبد
زبان و ادبيات فارسي
حکيم سبزواري
صفحه شخصی این پشتیبان
طیبه یمرعلی
گنبد
جنگلداري--مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري روزانه -تجربی
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه خاصه
گنبد
رياضي محض
مجتمع آموزش عالي گنبد
صفحه شخصی این پشتیبان
ایوب دردی محمدی
گنبد
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
سهیلا ابراهیم زاده
گنبد
کنترل--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه گلستان - گرگان
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده عاطفه قاضوی
گنبد
مترجمى زبان عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام امینی هرندی
گنبد
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشته رضائی
گنبد
مهندسى كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
اناطواق جوادی
گنبد
پزشكى عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
نورلی قروی
گنبد
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان