دالاهو

پشتیبان های دالاهو

روناک قیطرانی
دالاهو
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور کرمانشاه - واحد كرندغرب
صفحه شخصی این پشتیبان
مختار کرمی
دالاهو
مطالعات اجتماعی
تربیت معلم شهید رجائی
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشته کشکولی
دالاهو
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات روزانه -تجربی
دانشگاه رازي کرمانشاه
صفحه شخصی این پشتیبان
صبا خاموشیان
دالاهو
آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور کرمانشاه - واحد كرندغرب
صفحه شخصی این پشتیبان
مهرداد زمانی
دالاهو
علوم اجتماعي
تربيت معلم
صفحه شخصی این پشتیبان