روانسر

پشتیبان های روانسر

سمیه مظفری
پاوه و جوانرود و روانسر
اصلاح نباتات--مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات شبانه -تجربی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد محمدی
پاوه و جوانرود و روانسر
علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان
صفحه شخصی این پشتیبان
حمیده براتی
پاوه و جوانرود و روانسر
الهيات و معارف اسلامى
صفحه شخصی این پشتیبان
هاشم مرادی
پاوه و جوانرود و روانسر
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان