جوانرود

پشتیبان های جوانرود

سمیرا کرمیانی
پاوه و جوانرود و روانسر
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور کرمانشاه - مرکز جوانرود
صفحه شخصی این پشتیبان
هدیه ویس محمدی
پاوه و جوانرود و روانسر
مشاوره
صفحه شخصی این پشتیبان
فاروق عزیزی
پاوه و جوانرود و روانسر
برق قدرت
دانشگاه آزاد اسلامي واحد روانسر
صفحه شخصی این پشتیبان
سروه یوسفی دهرشی
پاوه و جوانرود و روانسر
آموزش زبان انگليسى
صفحه شخصی این پشتیبان
هایده برزگر فرلو
پاوه و جوانرود و روانسر
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
جمیله یزدانی
پاوه و جوانرود و روانسر
مهندسى فناورى اطلاعات
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزانه ربیعی
پاوه و جوانرود و روانسر
روان شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
مسعود قضاوت پور
پاوه و جوانرود و روانسر
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
ادریس محمدی
پاوه و جوانرود و روانسر
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
گلباغ شعری
پاوه و جوانرود و روانسر
زبان و ادبيات عربي روزانه -انسانی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
دلشاد رحیمی
پاوه و جوانرود و روانسر
مشاوره--راهنمايي و مشاوره روزانه -انسانی
دانشگاه رازي کرمانشاه
صفحه شخصی این پشتیبان
فریبا خلخال
پاوه و جوانرود و روانسر
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید آیت الله مدنی
صفحه شخصی این پشتیبان