پاوه

پشتیبان های پاوه

سید کامران حسینی
پاوه و جوانرود و روانسر
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
فائزه نوروزی
پاوه و جوانرود و روانسر
قدرت--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
فریور نصری
پاوه و جوانرود و روانسر
علوم تربيتي
دانشگاه فرهنگيان - پرديس شهيد رجايي کرمانشاه
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا درویشی
پاوه و جوانرود و روانسر
مهندسى فناورى اطلاعات
صفحه شخصی این پشتیبان
همایون بهمنی
پاوه و جوانرود و روانسر
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
ثریا نقشبندی
پاوه و جوانرود و روانسر
زبان وادبيات عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
شهلا عبدالهی
پاوه و جوانرود و روانسر
علوم ارتباطات
صفحه شخصی این پشتیبان
بشرا عبدالهی
پاوه و جوانرود و روانسر
پژوهشگري علوم اجتماعي--علوم اجتماعي روزانه -انسانی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان