دورود

پشتیبان های دورود

بهاره یاراحمدی
دورود
آب شناسي
صنعتي شاهرود
صفحه شخصی این پشتیبان
شیوا هداوند
دورود
سخت افزار--مهندسي کامپيوتر بومي شهرستان دورود مناطق محروم -ریاضی
دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول
صفحه شخصی این پشتیبان
علی انصاری
دورود
عمومي--زيست شناسي -تجربی
دانشگاه پيام نور همدان - مرکز نهاوند
صفحه شخصی این پشتیبان