كوهدشت

پشتیبان های كوهدشت

عابدین نظری
کوهدشت 2
مهندسى معدن
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم امرایی
کوهدشت 2
آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
سید حسن حسینی زاده
کوهدشت 2
پزشکی
علوم پزشکی لرستان
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا پورامرایی
کوهدشت 1
جغرافيا و برنامه ريزي شهري روزانه -انسانی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
اختر امرایی
کوهدشت 1
جغرافيا- انساني(شهري) تمام وقت -انسانی 2
اهواز
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان احمدپور
کوهدشت 2
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
بتول روشنی
کوهدشت 2
علوم سياسى
صفحه شخصی این پشتیبان
شیدا نظری
کوهدشت 1
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلی کریم نژاد
کوهدشت 2
آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
افسانه رشنو
کوهدشت 1
توليدات گياهى
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشته گراوند
کوهدشت 2
زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی
دانشگاه لرستان
صفحه شخصی این پشتیبان
صمد مقصودی
کوهدشت 2
برق قدرت
پيام گلپايگان
صفحه شخصی این پشتیبان
حدیث طهماسبی
کوهدشت 1
علوم قضايى
صفحه شخصی این پشتیبان
حدیث محمدی
کوهدشت 2
شيمى محض
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدحمیدرضا نوشادی
کوهدشت 2
بهداشت محيط
صفحه شخصی این پشتیبان
حسن گل بویی
کوهدشت 2
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان