خرم آباد

پشتیبان های خرم آباد

سیده سارا موسوی
خرم آباد1
زمین شناسی اقتصادی
تحضیلات تکمیلی
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب خورشیدوند
خرم آباد1
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني
بين المللي امام خميني
صفحه شخصی این پشتیبان
رسول صارمی
خرم آباد2
عمومي--روانشناسي روزانه -انسانی
دانشگاه لرستان - خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
پروین حسن پور
خرم آباد1
مهندسی منابع طبیعی
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی استان لرستان
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد بهرامی
خرم آباد2
هوافضا - روزانه
دانشگاه تربيت مدرس تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
وحیده زند
خرم آباد1
زمين شناسي تمام وقت -تجربی
خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
علی بازارخاک
خرم آباد2
زبان و ادبيات فارسي روزانه -انسانی
دانشگاه لرستان - خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه یوسفوند
خرم آباد1
مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري روزانه -تجربی
دانشگاه لرستان - خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
وحید ولی پور
خرم آباد2
زبان و ادبيات انگليسي -زبان
دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
فتانه پیام فر
خرم آباد1
شيمي محض تمام وقت -تجربی
خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
علی فاتحی فولادی
خرم آباد1
مديريت بازرگاني تمام وقت -انسانی 2
خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
خاطره ذوالفقاری
خرم آباد1
شيمي کاربردي تمام وقت -تجربی
شهر رضا
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم اسداللهی
خرم آباد1
زيست شناسي عمومي تمام وقت -تجربی
بروجرد
صفحه شخصی این پشتیبان
میترا شفافی
خرم آباد1
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین خدائی مقدم
خرم آباد1
مهندسی معدن.گرایش فراوری
دانشگاه لرستان
صفحه شخصی این پشتیبان
مهرنوش صالحی چگنی
خرم آباد1
رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد یعقوبیان
خرم آباد1
برنامه ریزی درسی
فرهنگیان(شاغلین رسمی آموزش و پرورش)
صفحه شخصی این پشتیبان
امیررضا فیروزی
خرم آباد1
اقتصاد
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا نیازی رومیانی
خرم آباد1
فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه لرستان - خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین محمدی لرستانی
خرم آباد2
مديريت صنعتي -انسانی
دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه بهاروند
خرم آباد1
کارشناسي بهداشت محيط روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي همدان
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه نجم سهیلی
خرم آباد1
مديريت دولتي -انسانی
دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
حمید باباعلی
خرم آباد2
علوم تربیتی
فرهنگیان
صفحه شخصی این پشتیبان
سعید پوراحمد
خرم آباد2
مهندسي برق مخابرات
nhka'hi advhc
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه بهرامی
خرم آباد1
فيزيک تمام وقت -ریاضی
خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
بابک دریاب
خرم آباد1
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه صبوری فر
خرم آباد1
جغرافيا و برنامه ريزي شهري روزانه -انسانی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
حدیث رشیدی
خرم آباد1
مهندسي منابع طبيعي - آبخيزداري
دانشگاه لرستان
صفحه شخصی این پشتیبان