بافت

پشتیبان های بافت

نعیمه صفری
بافت
مديريت دولتي -انسانی
دانشگاه پيام نور کرمان - مرکز بافت
صفحه شخصی این پشتیبان
حمیده اعظم پور
بافت
مديريت
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا صالحی پاک طینت
بافت
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان - مرکز زاهدان
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه بنی اسد
بافت
کارداني تربيت معلم آموزش زبان انگليسي تمام وقت -زبان
بافت
صفحه شخصی این پشتیبان
منصوره رحیمی
بافت
مهندسى معدن
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه سلطانی نژاد
بافت
فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه صلاحی
بافت
مديريت بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
ملیحه سلطانی
بافت
پژوهشگري علوم اجتماعي--علوم اجتماعي -انسانی
دانشگاه پيام نور کرمان - مرکز بافت
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه حاتمی
بافت
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
پروانه کارگرزاده
بافت
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر سلطانی نژاد
بافت
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور کرمان - مرکز بافت
صفحه شخصی این پشتیبان
عاطفه بنی اسد
بافت
مديريت بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا زینل زاده
بافت
صنايع غذايى
صفحه شخصی این پشتیبان
عاطفه آرمند
بافت
مديريت صنعتي روزانه -تجربی
دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
مژگان آبافت
بافت
فلسفه
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا امیرطاهری
بافت
شیمی آلی
شهید باهنر کرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
افسانه رجایی
بافت
فتونيك
صفحه شخصی این پشتیبان