بردسير

پشتیبان های بردسير

زهره خسروی
بردسیر
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
اشرف موسی پور
بردسیر
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا درودی
بردسیر
علوم گياهي--زيست شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه جيرفت
صفحه شخصی این پشتیبان
مهناز آدمیزاد رنجبر
بردسیر
رياضي کاربردي
واحد کرمان
صفحه شخصی این پشتیبان