بردسير

پشتیبان های بردسير

زهره خسروی
بردسیر
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد امین فلاح
بردسیر
علوم و مهندسى آب
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه آزاد بیگلری
بردسیر
مديريت دولتى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه خنامانی
بردسیر
زبان وادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
اشرف موسی پور
بردسیر
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا درودی
بردسیر
علوم گياهي--زيست شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه جيرفت
صفحه شخصی این پشتیبان
مهناز آدمیزاد رنجبر
بردسیر
رياضي کاربردي
واحد کرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم مظفری غربا
بردسیر
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه محمودی
بردسیر
زبان و ادبيات عربي روزانه -انسانی
دانشگاه زابل
صفحه شخصی این پشتیبان