زرند

پشتیبان های زرند

افسانه تهامی
زرند
مهندسي فناوري اطلاعات -ریاضی
دانشگاه پيام نور کرمان - واحد زرند
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا السادات مهد یزاده
زرند
مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري روزانه -تجربی
دانشگاه جيرفت
صفحه شخصی این پشتیبان
محمود میرزاحسینی
زرند
مديريت خدمات بهداشتي درماني روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي کرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا سادات مهدی زاده
زرند
استخراج معدن--مهندسي معدن روزانه -ریاضی
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب کاظمی
زرند
مديريت بازرگاني روزانه -انسانی
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان