زرند

پشتیبان های زرند

افسانه تهامی
زرند
مهندسي فناوري اطلاعات -ریاضی
دانشگاه پيام نور کرمان - واحد زرند
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه اکبری
زرند
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
اسماء عسکری
زرند
مديريت دولتى
صفحه شخصی این پشتیبان
عاطفه میرزایی
زرند
حسابداری
فنی دختران
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا السادات مهد یزاده
زرند
مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري روزانه -تجربی
دانشگاه جيرفت
صفحه شخصی این پشتیبان
محمود میرزاحسینی
زرند
مديريت خدمات بهداشتي درماني روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي کرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب کاظمی
زرند
مديريت بازرگاني روزانه -انسانی
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا سادات مهدی زاده
زرند
استخراج معدن--مهندسي معدن روزانه -ریاضی
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
زینت برهانی نژاد
زرند
فوق ليسانس حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب برهانی
زرند
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
عاطفه حسن زاده
زرند
مهندسى صنايع
صفحه شخصی این پشتیبان