شهربابك

پشتیبان های شهربابك

کبری بیدخ
شهربابک دختران
علوم کامپيوتر -ریاضی
دانشگاه پيام نور کرمان - مرکز رفسنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه پوراحمدیان
شهربابک دختران
فلسفه الهيات
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا ابراهیمی میمند
شهربابک پسران
زمين شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
ملیحه رباطی
شهربابک دختران
مهندسى نرم افزار
صفحه شخصی این پشتیبان
عباس پوررضائی
شهربابک پسران
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه نژاد زاده
شهربابک دختران
زبان و ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه باقری
شهربابک پسران
حسابداري -تجربی
دانشگاه پيام نور کرمان - واحد انار
صفحه شخصی این پشتیبان
زهره فتحی نژاد
شهربابک دختران
مهندسي شيمي روزانه -ریاضی
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
طیبه اسدی
شهربابک پسران
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور کرمان - واحد شهربابك
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه غضنفریان
شهربابک دختران
مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري روزانه -تجربی
دانشگاه زابل
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه ابراهیمی میمند
شهربابک دختران
روانشناسى بالينى
صفحه شخصی این پشتیبان
جمیله کریمیان آبدر
شهربابک پسران
كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
نجمه نوری
شهربابک دختران
زبان ادبيات عرب
صفحه شخصی این پشتیبان