باغستان

پشتیبان های باغستان

محمدرضا صفری
باغستان
الکترونيک،بيوالکتريک،قدرت،کنترل،مخابرات، ديجيتال--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا طالب لو
باغستان
مهندسى كامپيوتر نرم افزار
صفحه شخصی این پشتیبان