پرديس

پشتیبان های پرديس

معصومه شعبان زاده
پردیس
رياضيات
خواجه نصير الدين طوسي
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان لعل
پردیس
مهندسي عمران روزانه -ریاضی
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان