شهرجديد پرند

پشتیبان های شهرجديد پرند

ابوالفضل ورمزیار
رباط کریم
مهندسي مواد روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
مژگان میرعلی اکبری
رباط کریم
مهندسى كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا خدامرادی
پرند2
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی جعفری فریدونی
پرند2
زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي تمام وقت -تجربی
تهران پزشكي
صفحه شخصی این پشتیبان
حدیث محمدی
پرند2
کارشناسي بهداشت محيط روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه المعی
پرند2
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان