شهر قدس

پشتیبان های شهر قدس

اسماعیل قادری
شهر قدس
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي روزانه -انسانی
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه اسمعیل بیگی
شهر قدس
مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيزداري روزانه -تجربی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
علیرضا صادقی نژاد
شهر قدس
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه سبحانی
شهر قدس
ریاضیات و کلربردها
خوارزمی
صفحه شخصی این پشتیبان
آیدا ذوالفنون
شهر قدس
ميکروبيولوژي--زيست شناسي سلولي مولکولي روزانه -تجربی
دانشگاه تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم سهیلی
شهر قدس
علوم كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
سعید نوری کرم
شهر قدس
مخابرات--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه مهدی پور
شهر قدس
ربان و ادبيات عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
شیوا شاهسواری
شهر قدس
فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه سلیمی
شهر قدس
مهندسي علوم دام
دانشگاه تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا فرجی
شهر قدس
سلولی مولکولی
سمنان
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا شمسی
شهر قدس
مهندسي عمران تمام وقت -ریاضی
تهران غرب
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام گیلک حسینی
شهر قدس
رياضيات كاربرد
خوارزمي
صفحه شخصی این پشتیبان
علیرضا زارع تیموری
شهر قدس
شيمى محض
صفحه شخصی این پشتیبان
علی رحیمی
شهر قدس
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا وارسته
شهر قدس
مامائي پزشکی -پزشکی
تهران پزشكي
صفحه شخصی این پشتیبان
رویا حبیب نژاد
شهر قدس
مهندسی منابع آب
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین محبوبی
شهر قدس
مهندسى پليمر
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه رحیمی
شهر قدس
رياضيات و کاربردها
تربيت معلم (خوارزمي)
صفحه شخصی این پشتیبان