پاكدشت

پشتیبان های پاكدشت

نسرین رشوند
پاکدشت
مهندسي مکانيک
دانشگاه خوارزمي
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد دلفانی
پاکدشت
مهندسي ساخت و توليد
دانشکده فني حرفه اي انقلاب اسلامي
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه رحمتی
پاکدشت
تربيت معلم
صفحه شخصی این پشتیبان
هاشم کشمیری
پاکدشت
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
نرگس کریمی
پاکدشت
هوشبري روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي ايران
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر حسین هراتیان
پاکدشت
مهندسى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی خواجه صالحانی
پاکدشت
مهندسى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد بوربوراژدری
پاکدشت
شيمى محض
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین غلامی
پاکدشت
پرستاري روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا علیزاده
پاکدشت
فیزیوتراپی
توانبخشی تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب عزیزی
پاکدشت
هوشبري روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
محدثه مهرابی
پاکدشت
فیزیک مهندسی
خوارزمی
صفحه شخصی این پشتیبان
مهنوش دلفانی
پاکدشت
مربی کودک
دانشکده فنی ولیعصر
صفحه شخصی این پشتیبان