کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
 • اخبار
 • علم ، دانش و آموزش
 • دبيرستاني ها و راهنمايي ها
 • مشاوره
 • کنکور سراسري و آزاد 91
 • کلکسيون روش هاي مطالعه
 • هنرستاني ها
 • مادرها و پدرها بخوانند
 • دبستاني ها
 • آشنايي با رشته ها
 • فن آوري ، کامپيوتر و موبایل
 • پزشکي و سلامت
 • خواندني ها و ديدني ها
 • ورزش
 • روانشناسي و روش هاي يادگيری
 • انيميشن هاي آموزشي
 • دام هاي آموزشي
 • جمع بندي کنکور 92
 • کنکور سراسري 92
 • معرفي رشته ها با رتبه هاي برتر
 • کارشناسي ارشد
 • رتبه هاي برتر کنکور و سخت
 • کنکوري ها
 • رسانه هاي کانون
 • لینک های مهم سایت
 • فیلم های 3 دقیقه ای
 • صفحه شخصی پشتیبان
 • کتاب های کانون
جستجوی سریع پشتیبان
تعداد بازدید :
پشتیبان برتر پایان نیمسال اول%83 دانش آموزان پیشرفت داشته اند
سميه چالى - پشتیبان از شهر آبيك
مقطع : کارشناسي رشته تحصیلی : علوم کامپيوتر -ریاضی
دانشگاه : مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک
تعداد دانش آموزان34 نفر، در گروه های دوم رياضي , دوم تجربي

کارنامه سميه چالى در پیشرفت دانش آموزانعملکرد بر حسب رنگتوضیح رنگ هاارزیابیرتبه پشتیبان
آزمون های تابستان
دانش آموزانی که در آزمون های تابستان رشد تحصیلی داشته اند
 
آبی : بیش از 70 درصد دانش آموزان
سبز : 55 تا 70 درصد دانش آموزان
زرد : 40 تا 55 درصد دانش آموزان
قرمز : کمتر از 40 درصد دانش آموزان
متوسط (زرد)رتبه ی 1929 از بین 3406 پشتیبان
آغاز نیمسال اول
دانش آموزانی که در آغاز نیمسال اول در آزمون های کانون رشد تحصیلی داشته اند
 
آبی : بیش از 70 درصد دانش آموزان
سبز : 55 تا 70 درصد دانش آموزان
زرد : 45 تا 55 درصد دانش آموزان
قرمز : کمتر از 45 درصد دانش آموزان
متوسط (زرد)رتبه ی 4452 از بین 6184 پشتیبان
پایان نیمسال اول
دانش آموزانی که در پایان نیمسال اول در آزمون های کانون رشد تحصیلی داشته اند
 
آبی : بیش از 60 درصد دانش آموزان
سبز : 45 تا 60 درصد دانش آموزان
زرد : 30 تا 45 درصد دانش آموزان
قرمز : کمتر از 30 درصد دانش آموزان
خیلی خوب (آبی)رتبه ی 188 از بین 6776 پشتیبان
پیشرفت درسی دانش آموزان در امتحانات مدرسه
دانش آموزانی که درامتحانات مدرسه رشد نمره در معدل یا درس های خود داشته اند
 
آبی : بیش از 85 درصد دانش آموزان
سبز : 60 تا 85 درصد دانش آموزان
زرد : 35 تا 60 درصد دانش آموزان
قرمز : کمتر از 35 درصد دانش آموزان
خیلی خوب (آبی)رتبه ی 569 از بین 4765 پشتیبان
دوران طلایی آزمون 22 فروردین
دانش آموزانی که 22 فروردین نسبت به 27 دی ثبات یا پیشرفت داشته اند
 
آبي : بيش از 65 درصد دانش آموزان
سبز : 50 تا 65 درصد دانش آموزان
زرد : 35 تا 50 درصد دانش آموزان
قرمز : کمتر از 35 درصد دانش آموزان
خوب (سبز)رتبه ی 3659 از بین 7135 پشتیبان

کارنامه سميه چالى در اجرای آزمون هاعملکرد بر حسب رنگتوضیح رنگ هاارزیابیرتبه پشتیبان
میزان حضور دانش آموزان در کل آزمون ها
 
آبی : بیش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
خوب (سبز)رتبه ی 1475 از بین 6693 پشتیبان
میزان پاسخگویی دانش آموزان به سوالات نظرخواهی
 
آبی : بیش از 85 درصد سوالات نظرخواهی
سبز : 75 تا 85 درصد سوالات نظرخواهی
زرد : 65 تا 75 درصد سوالات نظرخواهی
قرمز : کمتر از 65 درصد سوالات نظرخواهی
خیلی خوب (آبی)رتبه ی 329 از بین 6824 پشتیباننام دانش آموزنقطه قوت پایدار پیشرفت 22 فروردین
نسبت به 27 دی
میزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
پیشرفت زیاد
با ضریب رشد مثبت
تراز های برتر پاسخ به تمام سوالات نظر خواهی در آزمون 22 فروردین 1393دانش آموزان دوراندیش
ثبت نام زود هنگام
سميرا بيابانىزبان انگليسي 27 درس
جهش
12 آزمون (بدون غیبت)185008 ( خوب )
فاطمه مهدوىزبان انگليسي 26 درس
جهش
12 آزمون (بدون غیبت)114783 ( خوب )
نازنين شيرعليزاده ريابىزيست‌شناسي 15 درس
پيشرفت زياد
12 آزمون (بدون غیبت)25172 ( خوب )
فاطمه اينانلوزبان انگليسي 24 درس
پيشرفت
12 آزمون (بدون غیبت)114779 ( خوب )
فاطمه ملكانزبان و ادبيات فارسي 26 درس
پيشرفت زياد
12 آزمون (بدون غیبت)3
فاطمه جامكلوعربي 23 درس
پيشرفت کم
12 آزمون (بدون غیبت)75042 ( خوب )
فاطمه تكدهقانرياضي 27 درس
جهش
9 آزمون (2غیبت )144776 ( خوب )
پريسا گودرزىدين و زندگي 24 درس
پيشرفت
10 آزمون (1غیبت )15650 ( خیلی خوب )
مريم صمدى ملاقاسمعربي 24 درس
پيشرفت
11 آزمون (1غیبت )65013 ( خوب )
زهرا كريمىزبان انگليسي 23 درس
پيشرفت کم
12 آزمون (بدون غیبت)1
زهرا غفارىزبان و ادبيات فارسي 23 درس
پيشرفت کم
10 آزمون (بدون غیبت)55635 ( خیلی خوب )
دنيا خدابنده لوزيست‌شناسي 111 آزمون (1غیبت )44944 ( خوب )
زهرا كرملوعربي 26 درس
پيشرفت زياد
11 آزمون (1غیبت )5991 ( خیلی خوب )
سيده الهه سيد على خانىشيمي 24 درس
پيشرفت
10 آزمون (2غیبت )7
فريده ملائىعربي 22 درس
پيشرفت کم
11 آزمون (بدون غیبت)3
مريم كرمى زيارانىدين و زندگي 24 درس
پيشرفت
10 آزمون (1غیبت )13
عاطفه يكه زارعزبان انگليسي 23 درس
پيشرفت کم
12 آزمون (بدون غیبت)
ليلا فلاحزبان و ادبيات فارسي 24 درس
پيشرفت
12 آزمون (بدون غیبت)
فاطمه عباسىعربي 23 درس
پيشرفت کم
12 آزمون (بدون غیبت)5415 ( خوب )
مريم مهدوىزبان انگليسي 210 آزمون (2غیبت )14865 ( خوب )
سيما طالبىعربي 211 آزمون (1غیبت )20
فاطمه حضرتىعربي 23 درس
پيشرفت کم
6 آزمون (بدون غیبت)84921 ( خوب )
معصومه قاسمى فردعربي 210 آزمون (1غیبت )1
زهرا دشتگردزبان انگليسي 22 درس
پيشرفت کم
11 آزمون (1غیبت )
زهرا پيماندوستشيمي 25 آزمون (بدون غیبت)285143 ( خوب )
فاطمه سرزارعدين و زندگي 211 آزمون (1غیبت )5031 ( خوب )
مريم طالبىزيست‌شناسي 12 درس
پيشرفت کم
10 آزمون (2غیبت )
سيده فائزه ابراهيمىعربي 28 آزمون (2غیبت )16
فرشته حبيبىعربي 25 آزمون (1غیبت )374773 ( خوب )
زهرا اسلامىزبان و ادبيات فارسي 24 آزمون (1غیبت )35
مهديه فرضىزبان و ادبيات فارسي 2
مهسا اديبىزبان و ادبيات فارسي 2
فاطمه ساسانىزبان و ادبيات فارسي 2
دوم رياضي
دانش آموزتراز کلثبات یا پیشرفت
در چند درس
زبان انگليسيفيزيكعربيشيميرياضيادبياتمعارف
فاطمه مهدوى51566 درس 100111
فاطمه اينانلو44764 درس 1113
زهرا غفارى56053 درس 030
فاطمه حضرتى51643 درس 220


دوم تجربي
دانش آموزتراز کلثبات یا پیشرفت
در چند درس
شيميادبياتزبان انگليسيفيزيكزيست‌شناسيمعارفعربيرياضي
فاطمه تكدهقان55687 درس 2132535
سميرا بيابانى58717 درس 3033240
زهرا كرملو62426 درس 120201
فاطمه ملكان47756 درس 001031
نازنين شيرعليزاده ريابى51615 درس 01150
ليلا فلاح45154 درس 1010
پريسا گودرزى57414 درس 3500
مريم صمدى ملاقاسم49634 درس 1010
سيده الهه سيد على خانى49774 درس 3310
مريم كرمى زيارانى43574 درس 0210
عاطفه يكه زارع44863 درس 232
فاطمه عباسى50583 درس 201
زهرا كريمى44283 درس 012
فاطمه جامكلو50973 درس 212


فاطمه اينانلوزبان انگليسي 226 مهر 139210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 13926 دی 139227 دی 139211 بهمن 139225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
204331061023
زهرا كريمىزبان انگليسي 226 مهر 139210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 13926 دی 139227 دی 139211 بهمن 139225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
354341335443
عاطفه يكه زارعزبان انگليسي 226 مهر 139210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 13926 دی 139227 دی 139211 بهمن 139225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
121042525142
فاطمه ملكانزبان و ادبيات فارسي 226 مهر 139210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 13926 دی 139227 دی 139211 بهمن 139225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
21-121322012
فاطمه مهدوىزبان انگليسي 226 مهر 139210 آبان 139224 آبان 139222 آذر 13926 دی 139227 دی 139211 بهمن 139225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
34204424322
دنيا خدابنده لوزيست‌شناسي 126 مهر 139210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 13926 دی 139211 بهمن 139225 بهمن 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
-1013313201
فاطمه جامكلوعربي 226 مهر 139224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 13926 دی 139227 دی 139211 بهمن 139225 بهمن 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
2010432210
پريسا گودرزىدين و زندگي 210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 139227 دی 139211 بهمن 139225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
3323140215
ليلا فلاحزبان و ادبيات فارسي 226 مهر 139210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 13926 دی 139227 دی 139211 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 1392
-1101121101
فاطمه عباسىعربي 226 مهر 139210 آبان 139224 آبان 139222 آذر 13926 دی 139227 دی 139211 بهمن 139225 بهمن 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
1232400120
زهرا دشتگردزبان انگليسي 210 آبان 139224 آبان 139222 آذر 13926 دی 139227 دی 139211 بهمن 139225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
3431335645
زهرا كرملوعربي 226 مهر 139210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 139227 دی 139211 بهمن 139225 بهمن 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
0020001322
سميرا بيابانىزبان انگليسي 226 مهر 139210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 13926 دی 139227 دی 139225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
4052312400
زهرا غفارىزبان و ادبيات فارسي 224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 13926 دی 139227 دی 139211 بهمن 139225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
2244002212
نازنين شيرعليزاده ريابىزيست‌شناسي 126 مهر 139210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 139227 دی 139211 بهمن 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
012131022
فاطمه سرزارعدين و زندگي 226 مهر 139210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 13926 دی 139227 دی 139225 بهمن 13929 اسفند 1392
1-1-2206131
مريم صمدى ملاقاسمعربي 210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 13926 دی 139227 دی 139225 بهمن 139223 اسفند 1392
02014021
مريم مهدوىزبان انگليسي 226 مهر 139210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 139222 آذر 13926 دی 139211 بهمن 139222 فروردین 1393
-33021120
سيده الهه سيد على خانىشيمي 226 مهر 139224 آبان 13928 آذر 139227 دی 139225 بهمن 13929 اسفند 139222 فروردین 1393
0002120
سيما طالبىعربي 210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 13926 دی 139225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 1392
-1522732
زهرا پيماندوستشيمي 211 بهمن 139225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
22322
مريم طالبىزيست‌شناسي 126 مهر 139210 آبان 139224 آبان 13928 آذر 139227 دی 1392
13320
فاطمه ساسانىزبان و ادبيات فارسي 226 مهر 13928 آذر 139222 آذر 13929 اسفند 139223 اسفند 1392
-10132
مهسا اديبىزبان و ادبيات فارسي 224 آبان 13928 آذر 139225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 1392
02412
سيده فائزه ابراهيمىعربي 28 آذر 13929 اسفند 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
1142
فاطمه حضرتىعربي 225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 139222 فروردین 1393
2131
فاطمه تكدهقانرياضي 28 آذر 139222 آذر 139225 بهمن 139222 فروردین 1393
1511
مهديه فرضىزبان و ادبيات فارسي 226 مهر 139222 آذر 139211 بهمن 13929 اسفند 1392
-1210
فرشته حبيبىعربي 225 بهمن 13929 اسفند 139223 اسفند 1392
403
زهرا اسلامىزبان و ادبيات فارسي 225 بهمن 13929 اسفند 139222 فروردین 1393
411
معصومه قاسمى فردعربي 210 آبان 139225 بهمن 13929 اسفند 1392
-122
فريده ملائىعربي 210 آبان 139225 بهمن 13929 اسفند 1392
-131
مريم كرمى زيارانىدين و زندگي 222 آذر 139211 بهمن 139225 بهمن 1392
001
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید