مهران زوارئی - پشتیبان

مهران زوارئی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهران زوارئی - پشتیبان از تهران

تعداد دانش آموزان 18 نفر، در گروه نهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
پارسا پزشک زاد
10 آزمون (1غیبت )
3 سال
آبتین شیخانی
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
دانیال صداقت جو
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهبد جوادی
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مبین حسینی
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علی پور اکرمی
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مانی هاشم پور
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر محمد رحیمی صنم
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سید علی اکبر دانیالی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مانی علمی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
احمد پالیز
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد امین سرداری
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آرتین نعمتی
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سید شهریار حاجی مولانا
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدی جلیلی اصل
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدشهاب باوفا
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شایان وثیقی
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ولی اورعی
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی