فرشته کشکولی - پشتیبان

فرشته کشکولی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فرشته کشکولی - پشتیبان از دالاهو

تعداد دانش آموزان 47 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , يازدهم تجربي , نهم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان یازدهم انسانی 106 541 اهمیت موضوع
تابستان یازدهم انسانی 109 559 اهمیت موضوع
تابستان یازدهم انسانی 111 569 مفهومی بودن سوال
تابستان یازدهم انسانی 111 571 مفهومی بودن سوال
تابستان یازدهم انسانی 115 587 مفهومی بودن سوال
تابستان یازدهم انسانی 116 591 مفهومی بودن سوال
تابستان یازدهم انسانی 121 614 اهمیت موضوع
تابستان یازدهم انسانی 121 613 مفهومی بودن سوال
تابستان یازدهم انسانی 124 621 مفهومی بودن سوال
تابستان یازدهم انسانی 628 125 اهمیت مو ضوع و مفهومی بودن

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
تارا افضلی
20
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمد مهدی خداکرمی
20
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
یکتا همتی
20
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیده سانیا شهریاری
20
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
اهورا قدیمی
20
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سید حسین یادگاری
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رومینا کتابی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین سهرابی
20
امسال
مبینا جسری
19.8
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرینا کریمی
19.69
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارینا عوبری
19.62
2 سال
شیدا منهویی
19.6
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده ثنا اسدی زاده
19.57
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساغر عباسی
19.52
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عاطفه امیدی
19.5
11 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مژگان رضائی
19.5
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
پگاه خوش نیت
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هستی سلطانی
19.38
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
وریا کریمی
19.29
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
غزل کریمی
19.14
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم شاهماری
19
امسال
دریا القاصی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شادمهر نجفی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سایه لاله
18.46
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساحل گلالی
18.45
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پریا اکبری
18.28
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرجان کریمی
18
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
آتنا سلطانی
8 آزمون (2غیبت )
امسال
پارمیدا ویسی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماء نظری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیرین آقامیری امسال
شلر افضلی امسال
سارا ویسی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه شیرویی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین حدادی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا کریمی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا سبحانی فر
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه محمدی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار نجفی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کمند مرادی
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
فاطمه جسری
5 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
کیمیا حیدری
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
نگین محمدی
4 آزمون (1غیبت )
6 سال
کیمیا حدادی
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
دنیا کاکازاده 3 سال
آسو حیدری
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال