پرستو لطفی - پشتیبان

پرستو لطفی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

پرستو لطفی - پشتیبان از سروآباد

تعداد دانش آموزان 65 نفر، در گروه نهم , هفتم , انسانى نظام قديم , انسانى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهدیه سراجی شادباد
20
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
سونیا محمودی
20
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ساریه زاهدی
19.98
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
روژان محمدی
19.96
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شنیا فتحی
19.93
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانا صیدی
19.88
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیدا یزدانی
19.79
2 آزمون (2غیبت )
امسال
الهه رحمانی
19.73
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زمانه کرمی
19.72
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رستمی
19.61
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نایافت فیضی
19.6
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هانا برائی
19.59
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شیوه خانی
19.5
3 آزمون (2غیبت )
امسال
نگار سبحانی
19.49
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
اوین احمدی
19.46
امسال
ژینو امینی
19.43
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فهیمه محمودی
19.3
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه ایرانی
19.29
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زیلان محمودی
19.25
6 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
ندا مرادی
19.14
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هستی محمدی
19.12
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سوما سبحانی
19.06
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هاوژین فتحی
19.05
امسال
آیدا سهرابی
19.04
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ژوان محمدیانی
18.97
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سنا سبحانی
18.9
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیتا احمدی
18.89
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سنور رستمی
18.81
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شیلان فتاحی
18.73
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانا کریمی
18.7
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ندا مردانی
18.69
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا رستمی
18.63
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سکینه احمدیان
18.56
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرینا محمدی
18.41
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شکیبا رحمانی
18.36
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شکیلا سعدی
18.35
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا عبدی
18.33
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
خدیجه حسینی
18.25
2 آزمون (2غیبت )
2 سال
اسرا عبداللهی
18.23
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
دلنیا عبدی
18.17
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فرینوش بابائی
18.11
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سنائ رنج کش
18.1
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین فتحی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میترا حیدری
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زینب زارعی
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هلاله محمودی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرینا محمدی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیان رحمنی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
هانا فتاحی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریسا فتاحی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا فتحی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
ژوان محمودی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا محمدی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
روژان عزیزی امسال
شیما امینی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سنا جوانمردی امسال
ژینو شکری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نشاط مرادی
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
رویا خدامرادی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یسری امامی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده هوار حسینی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده هاوژین حسینی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شراره محمدی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ماریه محمدی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیا عظیمی
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال