اسما آزادی - پشتیبان

اسما آزادی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

اسما آزادی - پشتیبان از رودان

تعداد دانش آموزان 45 نفر، در گروه انسانى نظام جديد , انسانى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان دوازدهم انسانی 48 241 اهمیت سوال
تابستان دوازدهم انسانی 40 185 توجه به نکات اصلی
تابستان دوازدهم انسانی 72 394 نکات اصلی
تابستان دوازدهم انسانی 122 633 نکته تستی
تابستان دوازدهم انسانی 44 221 نکته کنکوری
تابستان دوازدهم انسانی 60 306 تتت
تابستان دوازدهم انسانی 60 307 نکته تستی
تابستان دوازدهم انسانی 60 310 نکته تستی
تابستان دوازدهم انسانی 60 309 لللل
تابستان دوازدهم انسانی 61 315 نکات تستی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مرضیه سالاری
20
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه حیدری
20
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
معصومه نجفی
19.97
امسال
زهرا دهقان پور
19.9
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
الهام رحیمی
19.83
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
کوثر حسن زاده
19.83
امسال
زهرا زارع
19.8
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه حاجی زاده
19.76
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیه گشوئیان
19.66
امسال
یاسمن صالحی
19.64
امسال
مریم محمدی سلیمانی
19.63
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
رئوفه انواری
19.5
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا جاودان
19.46
7 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه زمانی
19.35
2 سال
زهرا اورنگ
19.34
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهسا شریفی
19.27
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
اقدس سربندیان
19.26
11 آزمون (1غیبت )
امسال
لیلا احمدی نیا
19.21
10 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا قاسمی
19.2
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
وجیهه ره گیر
19.15
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا محسنی
19.07
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کوثر صادقی
19.05
امسال
مینا سهراب زاده
19
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه عنبریه
18.97
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهدیه ناصری
18.95
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا محمدی نیا
18.76
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زینب رکن الدینی قلعه دژ
18.5
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محدثه سالاری
18.45
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
عاطفه تاجیکی
18.22
2 آزمون (2غیبت )
امسال
معصومه جعفری
18.06
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فرخنده کمالی
18
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
فرشته بناوند
10 آزمون (1غیبت )
امسال
حدیث سالاری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه معتقدی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
هدیه سالاری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زیور کهوری بلوچ
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه کهوری زاده
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
سمیه جاودان
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه سالاری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه خرج خواه
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
نگین فرهادنسب
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه نجفی
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هانیه رئیسی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ریحانه بناوند
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
مطهره سالاری
8 آزمون (1غیبت )
امسال