غلامحسین ایزدی - پشتیبان

غلامحسین ایزدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

غلامحسین ایزدی - پشتیبان از خرامه

تعداد دانش آموزان 102 نفر، در گروه يازدهم تجربي , رياضى نظام جديد , تجربى نظام جديد , انسانى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 13 9 این سئوال شکل دار است و می توان از آن سئوالات زیادی مطرح کرد و اطلاعات زیادی از آن بدست آورد.
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 17 39 دقت و بازبینی اطلاعات و آموخته های دانش آموز
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 23 54 دقت و تمرکز
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 25 83 افزایش دقت دانش آمزان
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 47 201 دقت و تسلط بر مطالب درسی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 52 228 نیاز به دقت دانش آموز
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 48 211 تسلط بر مطالب درسی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 26 88 نیاز به دقت دانش آموزان
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 29 112 نیاز به دقت و تمرکز دانش آموزان
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 31 129 نیاز به دقت و تسلط بر مطالب درسی و جمع بندی اطلاعات

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
محمدمهدی جباری
20
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدرضا معینی
20
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد رحیمی جابری
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدجواد کشتکار
20
4 آزمون (2غیبت )
امسال
ابراهیم قائدی
20
امسال
علیرضا قدرت
19.95
امسال
علی صبور
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد کشاورزی
19.85
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدرضا موسوی
19.85
امسال
سجاد بذرگر
19.83
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل شیبانیان
19.79
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین سلیمانی
19.79
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابراهیم زارع
19.75
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی ایزدی
19.75
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا رحیمی جابری
19.69
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیف اله قائدی
19.68
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا علیائی
19.58
6 آزمون (1غیبت )
2 سال
علیرضا موسوی
19.58
امسال
امیر حسین شیبانی
19.57
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی خارستانی
19.5
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا حسن زاده
19.47
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعید علیپور
19.27
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
محمدامین زارع
19.26
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین بذرگر
19.26
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی رضا بذرگر
19.21
6 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدحسن احمدی
19.16
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا زارعی
19.16
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین عمادی
19.14
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجتبی عمادی شاد
19.14
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نوید قاسمی
19.12
2 سال
مهرشاد انصاری جابری
19.02
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد قاسمی
18.98
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امین ایزدی
18.97
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی خنده جام
18.94
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما زارعی
18.89
2 سال
علی رضا زارعی
18.84
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل سعیدی پور
18.81
امسال
محمود ابراهیمی
18.62
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرش بذرگر
18.55
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی کشاورز حقیقی
18.5
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدجواد خنده جام
18.43
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رسول عوض پور
18.37
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا قبادی
18.35
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین علیائی
18.33
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا اسماعیلی
18.3
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا جدی
18.28
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حسین بذرگر
18.25
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا ایزدی
18.21
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین زارع
18.19
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیدرضا اکبرزاده
18.11
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین عزیزی
18.05
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
علی ایزدی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا روئین تن
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل زارع
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین عباسی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
سیدمحمد مهدی میرمحمود
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرمسعود ایزدی
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد کریمی
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل اسدی خرامه
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا بذرگر
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین بذرافشان
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی اصغر جاودانه
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا زارعی
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ابراهیم انصاری جابری
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدسعید قوهستانی
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
حسین نعمت الهی خیرآبادی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین ابراهیمی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل کاظمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی زارعی
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهرزاد زارع
5 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین معصومی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدجواد روئین تن
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدصالح خارستانی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
شایان رسولی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا صابری دوست
3 آزمون (2غیبت )
امسال
محمد مهدی کشاورزی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا فرزانه
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین حسینی امسال
امیرحسین شیبانی نژاد
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل محمدیان مطلق
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرصالح کشاورزی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
علی رضا قوقی چاه انجیری
10 آزمون (2غیبت )
امسال
رضا زادسر
4 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدرضا ایزدی
3 آزمون (2غیبت )
4 سال
محسن مظفری
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی محمدی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدحسن ابراهیمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین بذرگر
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد رحیمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدامین صادقی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
حسین ایزدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین خارستانی
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرحسین کشاورز
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا زارع
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمدعلی زارع 2 سال
احمدرضا علی پور امسال
امیرحسین ایزدی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی یدالهی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرزاد زارع
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا رحیم پور
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی عباسی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی