ابراهیم قوی - پشتیبان

ابراهیم قوی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

ابراهیم قوی - پشتیبان از بجستان

کارشناسي کاربردي--شيمي روزانه -تجربی دانشگاه تهران
تعداد دانش آموزان 21 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , دهم تجربي , يازدهم تجربي , انسانى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پرتکرار علوم نهم 13 49 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 14 62 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 17 75 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 18 86 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 20 103 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 23 110 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 24 120 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 29 153 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 33 176 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 34 193 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
محمد مهدی عسکری بجستان
19.93
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر خیری زاده
19.75
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد مهدی تاج بخش
19.5
6 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
محمد رضا غفوری بجستان
19.46
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی شهابی
19.27
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرحسین سلیمانی
19.07
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حامد آصفی بجستانی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد رضا کفاش
19
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد رضائی
19
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدجواد پردل
19
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
مرتضی فخار
19
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مرتضی حسن زاده
19
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
مصطفی تباکی بجستانی
18.93
5 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدمهدی رافتی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد بهبودی بجستانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا کوزه گران بجستانی
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمدحسین قربانی
4 آزمون (1غیبت )
امسال