مهدی آدینه وند - پشتیبان

مهدی آدینه وند - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهدی آدینه وند - پشتیبان از گراب

زبان وادبيات فارسى
تعداد دانش آموزان 12 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , انسانى نظام جديد , يازدهم تجربي , هفتم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 27 156 جزسوالات کنکور گذشته بود
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 181 1227 جز مباحث مهم است
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 182 1229 جز سوالات دکنکورخارج کشور بوده
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 183 1240 جز سوالات کنکور سراسری است
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 185 1250 جزمباحثم مهم درسی است
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 185 1253 جز سوالات کنکور سالهای گذشته است
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 193 1311 جز مباحث مهم درسی
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 188 1279 جز سوالات مهم درسی
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 196 1328 جز سوالات کنکور
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 197 1338 جز سوالات تالیفی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
احمد رضا درویشی
19.65
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی ادینه وند
19.1
امسال
ساسان پناهیان
18.89
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین صفری نژاد
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حمیدرضا گراوند
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پوریا نظرپور
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدجواد نوری
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
حسین علی پور
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حکمت کوشکی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر همتی سیاب
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال