بهروز صفری - پشتیبان

بهروز صفری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

بهروز صفری - پشتیبان از گراب

تعداد دانش آموزان 63 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , تجربى نظام جديد , انسانى نظام جديد , ششم دبستان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 27 156 جزسوالات کنکور گذشته بود
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 181 1227 جز مباحث مهم است
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 182 1229 جز سوالات دکنکورخارج کشور بوده
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 183 1240 جز سوالات کنکور سراسری است
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 185 1250 جزمباحثم مهم درسی است
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 185 1253 جز سوالات کنکور سالهای گذشته است
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 193 1311 جز مباحث مهم درسی
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 188 1279 جز سوالات مهم درسی
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 196 1328 جز سوالات کنکور
زرد 10 کنکور رشته تجربی (ویژه دوران جمع بندی) جلد اول 197 1338 جز سوالات تالیفی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
احمد رضا درویشی
19.65
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معین محمدی
19.2
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین اکبری
19.1
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین شیرزاده
18.97
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساسان پناهیان
18.89
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد سعید کوشکی
18.61
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا مینایی
18.59
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین صفری نژاد
18.5
15 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا لطفی پور
18.5
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیر حسین ریس وند
18.45
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدامین کوشکی
18.43
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی رحیمی
18.29
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمین نعمتی
18.25
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارف عالی بیگی
18.2
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میلاد رضایی
18.18
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان سبزعلی
18.15
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدامین میرزایی فرد
18.1
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا کوشکی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد امین لطفی نیا
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدامین آدینه وند
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی خاصی زاده
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اشکان نظری
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی کوشکی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا کوشکی
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
حمیدرضا گراوند
15 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
اشکان تیموری
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا کرمی فرد
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمدرضا کرمیانی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا اسکندری
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد فهیم آدینه وند امسال
محمد جواد آدینه وند
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد ابراهیمی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد جواد نورکه زاده امسال
پوریا نظری
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد خدایی روستایی
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین خسروی الوار
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محراب شهبازیان
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر رضا ده ور
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حامد آدینه وند
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا بایستی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمان میرزایی فرد
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی کوشکی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا نقی زاده
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین بخشوده
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا عزیزی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی ادینه وند
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفان کوشکی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی اکبر اکبری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پویا هواسی روستایی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ایلیا اکبری
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد موسایی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدجواد نوری
15 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محسن دوستی دیلاغی
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر همتی سیاب
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
همایون محمودی 2 سال
جواد حاجیان
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا هواسی روستائی
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حسین علی پور
15 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد رضا دهقانی
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پژمان کوشکی
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حکمت کوشکی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین آدینه وند
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سبحان سلطانی نسب امسال