محبت امیری - پشتیبان

محبت امیری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

محبت امیری - پشتیبان از دره شهر

تعداد دانش آموزان 137 نفر، در گروه يازدهم تجربي , دهم علوم انسانى , ششم دبستان , هشتم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 11 7 سوال درمورد عنصر است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 13 14 سوال درمورد آرایش الکترونی است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 17 40 سوال درمورد واکنش شیمیایی است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 19 44 سوال درمورد واکنش است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 20 49 سوال درمورد واکنش پذیری است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 29 82 سوال درمورد آلکان است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 36 119 سوال راجع به هیدروکربن است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 47 163 سوال راجع به ظرفیت گرمایی است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 54 183 سوال درمورد فرایند گرماده و گرماگیر است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 65 210 سوال درمورد اتم است

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
لعیا دانیاری
20
16 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهسا عزیزی
20
7 آزمون (1غیبت )
3 سال
الهه علی پور
20
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا نادری
20
14 آزمون (1غیبت )
2 سال
المیرا حسنوند عموزاده
20
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سارینا گوهری
20
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هستی پاریاب
20
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هانیه سبزی
20
15 آزمون (1غیبت )
امسال
تیام مقصودی
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده نیایش کریمی
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیکتا یاری
20
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم هنجاری
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرنوش زرگوش
20
8 آزمون (1غیبت )
امسال
حنانه خدایاری
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه گلی
20
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مهسا جمشیدی
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا زارعی
20
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تارا زارعی
20
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا فیضی
20
7 آزمون (1غیبت )
امسال
الینا یادگاری
20
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هستی طهماسبی
20
6 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه میرزایی
20
5 آزمون (1غیبت )
امسال
هستی نعمت زاده
19.99
2 سال
فاطمه زارعی ده نو
19.99
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا کاظم زاده
19.99
امسال
آیناز فاضلی
19.99
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا یاری
19.99
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مارال صیدی
19.99
8 آزمون (1غیبت )
امسال
پانیز محسنی مقدم
19.98
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
هستی دیناری
19.98
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه غیاثی
19.97
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
کیمیا بهرامی
19.95
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین فاضلی
19.95
7 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه بساطی
19.95
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا عموزاده
19.95
5 آزمون (2غیبت )
امسال
مونا نوروزی
19.94
15 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ایدا ناصری
19.93
2 سال
نرگس مختاری فرد
19.93
2 سال
ستایش پناهی
19.93
9 آزمون (1غیبت )
امسال
ازاده اکبری
19.93
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه شاطری
19.93
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نساء مهدوی
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الناز نعمتی
19.9
15 آزمون (1غیبت )
امسال
هستی زینی وند
19.9
امسال
زهره سادات کریمی
19.9
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار محمد نژاد
19.9
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ترنم تقی زاده
19.9
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پارمیدا میرزائیان
19.9
6 آزمون (2غیبت )
امسال
فرناز ملکی زاد
19.9
6 آزمون (1غیبت )
امسال
کیمیا گوهری
19.86
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه باباییان
19.86
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سارا اله نوری
19.86
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیما مجمدی
19.86
8 آزمون (1غیبت )
امسال
پگاه دولتیاری
19.86
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نساء میرزایی
19.86
6 آزمون (2غیبت )
امسال
مریم حیدری زاده
19.83
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
انیتا شکری
19.82
6 آزمون (2غیبت )
امسال
فائزه زرگوش
19.8
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا قاسمی
19.8
2 سال
سیده زهرا کیانیان
19.8
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا اولاد
19.8
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا صالحی
19.8
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ترانه طهماسی
19.79
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا اله نوری
19.79
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین پور محمد
19.76
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسیم یادگاری
19.76
8 آزمون (1غیبت )
امسال
یسنا کرمی
19.76
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم میرزایی
19.74
امسال
محدثه بیرانوند
19.74
4 آزمون (2غیبت )
امسال
نازنین دیناروند
19.67
8 آزمون (1غیبت )
امسال
تارا قنبری
19.64
8 آزمون (2غیبت )
امسال
فرزانه ابدال بیگی
19.6
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر لطفی
19.6
امسال
زینب پناهی
19.6
امسال
هستی جمالوندی
19.58
امسال
اسرا احمدی
19.58
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دنیا نظری
19.56
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار سلطانی
19.56
8 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه نیازی
19.55
11 آزمون (2غیبت )
امسال
سیده فاطمه حسینی
19.5
2 سال
زینب ظهرابی
19.47
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم والی پور
19.45
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرزو اکبری
19.39
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریسا سوری
19.38
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه هاشمی
19.37
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساغر هاشمی مقدم
19.36
7 آزمون (1غیبت )
امسال
طهورا علی یاری
19.31
7 آزمون (2غیبت )
4 سال
معصومه کوچکی
19.31
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هدیه بازگیر
19.25
2 سال
زینب شکری
19.21
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا صیدی
19.21
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساناز نعمتی
19.2
15 آزمون (1غیبت )
امسال
ارزو پیرزادی
19.19
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب برقنی
19.17
امسال
سیده نگین افکار
19.12
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فائزه کاظمزاده
19.12
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
یاسمن مهدوی
19.05
7 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطیما قاسمی
19.02
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه شکری
18.86
امسال
فاطمه گوهری
18.8
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
شیدا رنجبر
18.72
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا جنود
18.63
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا ملکی
18.6
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پردیس شفیعی
18.6
امسال
شکوفه شکری
18.58
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهره زینی وند
18.52
14 آزمون (1غیبت )
3 سال
مریم نوری
18.52
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستایش ابدالبیگی
18.5
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کوثر خدارحمی
18.5
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه جمالی
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه شکری
18.5
امسال
معصومه رنجبر
18.4
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس اولاد
18.29
امسال
کوثر یاری
18
11 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه جنود
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
معصومه زینی وند امسال
ایدا صیدی امسال
کوثر ملکی
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
روژین یادگاری
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مهتا اولاد امسال
نازنین روشنی امسال
شیدا محمدی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
سپیده بساطی
15 آزمون (1غیبت )
امسال
ارزو یاری
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دیانا کاظم زاده
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
نازنین دانیاری
6 آزمون (2غیبت )
3 سال
نهال هاشمی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نرگس کولیوند
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
راحیل بابایی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم نیازی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
الناز علیپور
7 آزمون (1غیبت )
امسال
بهار سیفی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
مهسا بیرانوندی
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
یاسمن یاری زاده
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا پادروند
8 آزمون (1غیبت )
امسال