سمیه فدایی - پشتیبان

سمیه فدایی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سمیه فدایی - پشتیبان از گرمسار

کارشناسي زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1 گرمسار
58 آزمون در کانون شرکت داشته است (بیش از یک سال(
تعداد دانش آموزان 65 نفر، در گروه انسانى نظام جديد , يازدهم علوم انسانى , دهم علوم انسانى , هنر

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 11 22 تکرار یاخته های سیناپس
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 10 11 تاثیر پمپ سدیم پتاسیم
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 15 44 آمدن شکل در امتحان
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 25 100 بررسی سوالات تستی
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 26 114 توجه به نکات ریز و قیدی
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 26 109 توجه به نکات ریز و قیدی
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 35 158 ارتباط بین نقاط مختلف فصل
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 36 174 درک بهتر مفاهیم درسی
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 50 245 پیدا کردن مفاهیم مرتبط با هورمون
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 63 325 اهمیت شکل در ایمنی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهلا نظری
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه خالقی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مبینا اوجی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه پورشهراب
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه سعیدی
20
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
ریحانه صفری
20
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
آریانا مونسان
20
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ملیکا فراوان
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم کاشانی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهسا باصری
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
الهه سعیدی
20
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه بابائی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا خردپیشه
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه زهرا خاکسارخو
20
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
بهناز جوادی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه لهردی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرمیتا زندی
20
امسال
فاطمه قباخلو
20
6 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
مریم فرجی
20
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
میترا سادات موسوی کیا
20
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
نسترن ملکی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه نیک اقبال
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا احمدی
19.89
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شیرین اعرابی
19.82
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نورا صفاری
19.81
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا مقصودی
19.63
3 آزمون (1غیبت )
امسال
حدیثه اعتمادی مهر
19.62
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر عادلی فر
19.52
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حنانه شاه حسینی
19.51
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه گلینی
19.46
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه اشتری
19.37
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یگانه حاج غنی
19.28
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مبینا ابولی
19.26
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
مبینا شعرباف
19.23
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه بلوچی
19.14
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا بابائی
19.05
5 آزمون (1غیبت )
امسال
پرستو قنبری
18.92
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا قاسمی
18.66
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم متولی
18.5
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ملیکا خالقی
18.27
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم معینیان
18.21
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه کرمی
18.14
2 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا امیرخانی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین رشمه
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه ایزدی مقدم
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هلیا شیرازی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هانیه بیان آذری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا شاه حسینی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الناز حیدری
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سیده زهرا دهقانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستایش سادات طباطبایی
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فائزه میرشکار
2 آزمون (1غیبت )
امسال
عطیه پازوکی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال