زهرا اکرمی - پشتیبان

زهرا اکرمی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا اکرمی - پشتیبان از ابرکوه

کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگه یزد
تعداد دانش آموزان 43 نفر، در گروه انسانى نظام جديد , يازدهم علوم و معارف اسلامى , منحصرا زبان , يازدهم علوم انسانى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 21 41 مهم و نکته دار
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 21 43 مهم و نکته دار
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 21 45 مهم ونکته دار
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 22 47 کنکوری و پرتکرار
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 22 49 کنکوری و پرتکرار
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 22 50 کنکوری و پزتکرار
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 23 52 مبحث پرسوالی است.
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 23 54 مبحث پرسوالی است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 23 55 مبحث پرسوالی است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 23 51 مهم و نکتهدار

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مینا فرهمند
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه شمس
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا دهقانی
19.93
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
لیلا رمضانی
19.86
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگار کارگر
19.85
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه علی پناه
19.8
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
آیدا مختاری
19.72
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اکبری
19.7
8 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا فلاح زاده
19.66
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه احمدی
19.65
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه زارع
19.62
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه طحانی
19.29
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه مختاری
18.93
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم کاظم زاده
18.86
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه زارع زاده
18.83
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه هاشمی
18.6
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا فلاح زاده
18.5
7 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه عبدالغفاری
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اکرمی
18.36
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حانیه زارع
18.29
7 آزمون (1غیبت )
امسال
فائزه پورمیرزا
18.29
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بهنام
18.04
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رستمی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه خوشمهر
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شقایق شمس امسال
سمانه قدیرزاده
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرزو اکرمی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه دهقانی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ندا عظیمی امسال
فاطمه قنبری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا زارع امسال
بهاره پوراکرمی 2 سال
زهرا الهیاری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زارع
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا زارع
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
فائزه صادق نیا
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کاردی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا برزگر
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رنجبر
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا زارع
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه غیبی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه غلامزاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال