فریده منتظرالحجه - پشتیبان

فریده منتظرالحجه - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فریده منتظرالحجه - پشتیبان از یزد

دکترا علوم وصنایع غذایی دانشگاه یزد
تعداد دانش آموزان 77 نفر، در گروه تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
کتاب تابستان چهارم تجربی 50 195 مهم و تخصصي
کتاب تابستان چهارم تجربی 50 197 مهم و پرتكرار
کتاب تابستان چهارم تجربی 50 198 دقيق و تخصصي
کتاب تابستان چهارم تجربی 68 271 دقيق و تخصصي
کتاب تابستان چهارم تجربی 68 273 دقيق و تخصصي
کتاب تابستان چهارم تجربی 68 274 دقيق و تخصصي
کتاب تابستان چهارم تجربی 42 160 دقيق و تخصصي
کتاب تابستان چهارم تجربی 42 164 دقيق و تخصصي
کتاب تابستان چهارم تجربی 16 23 دقيق و تخصصي
کتاب تابستان چهارم تجربی 16 35 دقيق و تخصصي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سارا ابویی مهریزی
19.97
11 سال
بهناز رفیعیان
19.37
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه کمال
19.17
2 سال
ملیکا السادات فانی صدرآبادی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محدثه پاکزاد
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیده زینب حسینی انارکی
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
الهه السادات سادات حسینی
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا حکیم نیا
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
محبوبه نخعی جوزم
4 آزمون (2غیبت )
3 سال
ترنم صابری شهربابکی 3 سال
ترانه صابری شهربابکی 3 سال
سپیده سرافراز اردکانی 3 سال
سارا رضائی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
یگانه زارع زردینی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه دشتی رحمت آبادی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
سارا تجملیان
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
آیدا دهقانی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
آندیا بلیوان
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
غزل مفیدی نصرآبادی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه السادات میربقائی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیه شهری
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه کریمی فرد
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهروز احمدی فبیل سرا
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا رجائی فرد 2 سال
زکیه میرجلیلی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا زارع بزگ آبادی 2 سال
ریحانه مزیدی شرف آبادی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
سیده غزل میرحسینی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا نعمت الهی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا السادات موسوی هفتادر
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
حدیثه سلطانی گردفرامرزی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه ملک ثابت
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه السادات میرحسینی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
محیا مقدسی کذاب
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم یزدی زاده
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
زهرا محسن زاده هدش
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سحر فخارتازه یزدی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه عسکری دهج
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه رجائی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محیا ددروالا
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
الهه برهانی 2 سال
ریحانه آخوندزاده طزرجانی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
ریحانه ملاحسینی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه محمدی ترک آباد
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
بهاره مرادی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه انتظاری زارچ
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه سلطانی گردفرامرزی 2 سال
حنانه حاجی حسینی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ژیلا محمدی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سحر رضی اردکانی 2 سال
زهراالسادات نورالدینی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیدا سرتیپ زاده
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه ریاحی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
میترا یاراحمدی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه منتظری سانیچی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه سیدی زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
معصومه حسانی خبر
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه سخاوی یزدی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
زهرا جوئی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محدثه ملا اسمعیلی 2 سال
آیدا حیدری خودیان
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
مژگان تیموری
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
عارفه دهقان
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
زینب قرقچیان
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
هستی عسکر فراشاه
4 آزمون (2غیبت )
9 سال
مهدیه عسکری بشکانی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه گل محمدی طاحونه
4 آزمون (2غیبت )
امسال
دیبا السادات بزرگ نیا
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مرتضی نسب 2 سال
نگار دهقان منشادی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
نگین دهقان منشادی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
نرگس زارعیان علی آبادی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
ریحانه حسین زاده مهدی آباد
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
زینب عشقیان تفتی
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
ندا عزت آبادی
5 آزمون (1غیبت )
4 سال