فریده منتظرالحجه - پشتیبان

فریده منتظرالحجه - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فریده منتظرالحجه - پشتیبان از یزد

تعداد دانش آموزان 100 نفر، در گروه تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 67 564 دقیق و کاربردی
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 67 568 دقیق و کاربردی
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 67 570 دقیق و کاربردی
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 69 590 دقیق و کاربردی
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 82 679 مهم
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 82 680 دقیق و کاربردی
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 83 690 دقیق و کاربردی
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 83 699 مهم
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 86 780 دقیق و کاربردی
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 86 793 دقیق و کاربردی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زهرا دهقان طزرجانی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سارا ابویی مهریزی
19.97
11 سال
پگاه فخرآبادی
19.6
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه مهدی زاده
19.45
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
بهناز رفیعیان
19.37
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
ملیحه میرجلیلی
19.33
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا عابدین زاده
19.17
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه کمال
19.17
2 سال
زهرا ذوالفقاری
19
3 آزمون (1غیبت )
5 سال
مبینا ابویی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا پارسائی
18.86
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
ساجده آقائی
18.78
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه دهقانی محمدآباد
18.65
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا صالحی
18.65
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رویا یعقوبیان
18.64
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شمیمه مقدسی
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا پرهیزکار
18.35
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمن دهقانی فیروزآبادی
18.33
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسرین مروتی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس عیدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمین ثروت
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه وفائی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هستی عسکر فراشاه
8 آزمون (2غیبت )
9 سال
زینب عشقیان تفتی
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
ندا عزت آبادی
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
مهسا مهدی نژاد یزدی
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
ملیکا السادات فانی صدرآبادی
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
محدثه پاکزاد
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیده زینب حسینی انارکی
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
الهه السادات سادات حسینی
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا حکیم نیا
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
محبوبه نخعی جوزم
8 آزمون (2غیبت )
3 سال
ترنم صابری شهربابکی 3 سال
ترانه صابری شهربابکی 3 سال
سپیده سرافراز اردکانی 3 سال
سارا رضائی
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
غزل مفیدی نصرآبادی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه السادات میربقائی
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ملیکا به نژاد 2 سال
مهدیه شهری
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه کریمی فرد
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا زارع بزگ آبادی 2 سال
ریحانه مزیدی شرف آبادی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
سیده غزل میرحسینی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا نعمت الهی
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
زهرا السادات موسوی هفتادر
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
حدیثه سلطانی گردفرامرزی
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه ملک ثابت
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه السادات میرحسینی
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
محیا مقدسی کذاب
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم یزدی زاده
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
زهرا محسن زاده هدش
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا صحرائی
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
سحر فخارتازه یزدی
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه عسکری دهج
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه رجائی
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
بهاره مرادی
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه انتظاری زارچ
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه سلطانی گردفرامرزی 2 سال
حنانه حاجی حسینی
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ژیلا محمدی
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سحر رضی اردکانی 2 سال
زهراالسادات نورالدینی
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیدا سرتیپ زاده 2 سال
فاطمه ریاحی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
میترا یاراحمدی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه مرتضی نسب 2 سال
نگار دهقان منشادی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
نگین دهقان منشادی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
نرگس زارعیان علی آبادی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
یگانه زارع زردینی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه دشتی رحمت آبادی 2 سال
سارا تجملیان
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
آیدا دهقانی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
آندیا بلیوان
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهروز احمدی فبیل سرا
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
سارا پوررضایی
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
یاسمین خوشنود 2 سال
محدثه آسایش زارچی 2 سال
زهرا رجائی فرد 2 سال
زکیه میرجلیلی
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
محیا ددروالا 2 سال
الهه برهانی 2 سال
ریحانه آخوندزاده طزرجانی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
ریحانه ملاحسینی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه محمدی ترک آباد
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه منتظری سانیچی
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه سیدی زاده
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
معصومه حسانی خبر
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه سخاوی یزدی
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
زهرا جوئی
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محدثه ملا اسمعیلی 2 سال
آیدا حیدری خودیان
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
مژگان تیموری
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
عارفه دهقان
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
زینب قرقچیان
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
ریحانه حسین زاده مهدی آباد
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهدیه عسکری بشکانی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه گل محمدی طاحونه
8 آزمون (2غیبت )
امسال
دیبا السادات بزرگ نیا
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال