امیرحسین نصیریان - پشتیبان

امیرحسین نصیریان - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

امیرحسین نصیریان - پشتیبان از یزد

پزشکی پزشکی شهید صدوقی
تعداد دانش آموزان 58 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
کتاب تابستان چهارم تجربی 7 15 سوال مفهومی و استاندارد کنکور
کتاب تابستان چهارم تجربی 7 16 سوال مفهومی و استاندارد کنکور
کتاب تابستان چهارم تجربی 7 17 سوال مفهومی و استاندارد کنکور
کتاب تابستان چهارم تجربی 8 19 سوال مفهومی و استاندارد کنکور
کتاب تابستان چهارم تجربی 8 23 سوال مفهومی و استاندارد کنکور
کتاب تابستان چهارم تجربی 9 27 سوال مفهومی و استاندارد کنکور
کتاب تابستان چهارم تجربی 10 31 سوال مفهومی و استاندارد کنکور
کتاب تابستان چهارم تجربی 10 32 سوال مفهومی و استاندارد کنکور
کتاب تابستان چهارم تجربی 11 38 سوال مفهومی و استاندارد کنکور
کتاب تابستان چهارم تجربی 12 40 سوال مفهومی و استاندارد کنکور

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مجتبی انتظاربقیه الله
19.95
4 آزمون (1غیبت )
امسال
سیدایلیا هاتفی اردکانی
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علیرضا نصیری
19.8
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ساسان یعقوبی ده قاضی
19.8
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
نیما نیمچه
19.7
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدصالح حاتمی
19.6
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
امیررضا کاشفی زاده
19.6
4 آزمون (2غیبت )
9 سال
شهرام عسگری وزیری
19.5
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
حسین آقا بزرگی صحاف
19.5
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرحسین نژاد کورکی
19.5
4 آزمون (1غیبت )
امسال
معراج دهقان چناری
19.46
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عباس مروربانیان مرور
19.43
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرمحمد معصومی
19.35
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدطه نوری شادکام
19.33
2 سال
محمدعارف خواجه حسینی
19.25
4 آزمون (2غیبت )
امسال
حسین کریمی مبارکه
19.23
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امید پرهیزکار قناد
19.16
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سجاد محمدی
19.1
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
محسن زارع
19.08
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سروش خوشنود
19.01
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی خبازی
18.95
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدسالار صادقیان
18.9
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سینا سلطانی
18.86
3 سال
امیرحسین میرشمس
18.84
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرمحمد دهقان بنادکی
18.54
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرعلی زارع
18.5
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
حجت بین آبادی
18.34
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
عرفان زارع
18.3
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیدامیرحسین دهقانی زاده بغدادآباد
18.28
5 آزمون (1غیبت )
امسال
وحید احمدی بیداخویدی
18.03
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
مقداد فروزانی
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
سینا ابوئی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمدجواد حائری مهریزی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدامین نوروزی شجاع
3 آزمون (2غیبت )
امسال
سیدعلی موسوی
4 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدحسین زارع زردینی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدیاسین حسن زاده
5 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد عزیزی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
امیرحسین شیبانی دهجی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
سعید آسایش
3 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا عابدی محمدآباد
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیدمحمدمهدی منتخب بنادکوکی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا آقارحیمی 2 سال
میلاد احمدی پور باقی آبادی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
ابوالفضل محمودآبادی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیررضا دهقان دهنوی
2 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمدسینا طایفی 6 سال
علی رعیتی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال