امیرحسین کمالی میرزائی - پشتیبان

امیرحسین کمالی میرزائی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

امیرحسین کمالی میرزائی - پشتیبان از یزد

مهندسى معدن
تعداد دانش آموزان 20 نفر، در گروه دهم رياضى , رياضى نظام جديد , يازدهم رياضي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی فیزیک دهم ریاضی 10 1 مسلط شدن به مدل های اتمی، کاربردی بودن سوال
آبی فیزیک دهم ریاضی 10 2 ترکیب شدن مفاهیم با یکدیگر، طولانی بودن سوال
آبی فیزیک دهم ریاضی 10 3 به علت دارا بودن شکل، برای حل این سوال هر دو نیمکره مغز درگیر شده تا به پاسخ صحیح برسد.
آبی فیزیک دهم ریاضی 10 4 ترکیبی بودن سوال، پیچیده شدن مفاهیم
آبی فیزیک دهم ریاضی 10 5 مسلط شدن به مفاهیم مدل سازی در فیزیک
آبی فیزیک دهم ریاضی 10 6 تنوع در تیپ سوال، درگیر شدن با صورت مسئله
آبی فیزیک دهم ریاضی 11 7 مسلط شدن به مبجث انواع نیرو ها در فیزیک
آبی فیزیک دهم ریاضی 11 9 تکراری بودن تیپ سوال در آزمون های تستی و تشریحی
آبی فیزیک دهم ریاضی 11 10 تکراری بودن تیپ صحیح و غلط در آزمون های تستی و تشریحی
آبی فیزیک دهم ریاضی 11 11 مسلط شدن به کمیت های فیزیکی، تکراری بودن تیپ سوال در آزمون ها

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
نیما احمدی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حسین ترابی میرزائی
20
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
سید متین مرتضوی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
احسان رحیمی بندرآبادی
19.98
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدامین حق جو سانیجی
19.89
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
امیر قطب الدینی
19.68
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
شهاب پژوهش
19.47
2 آزمون (1غیبت )
5 سال
امید طاهری فر
19.44
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی سلیمانی
18.9
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهران مزیدی
18.67
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مجتبی جعفری کافی آباد
18.42
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیر حسین مراد زاده بابکی
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علیرضا دشتی خویدکی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد جواد زارع شاه آبادی
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال