سیده سوما قادری - پشتیبان

سیده سوما قادری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سیده سوما قادری - پشتیبان از مریوان

تعداد دانش آموزان 31 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , انسانى نظام جديد , يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 228 1251 مکمل و ترکیبی
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 230 1270 مکمل
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 228 1252 مکمل
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 226 1238 مکمل و ازمون کانون 21 ابان 95
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 1238 1231 مکمل و کنکور سراسری 93
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 213 1188 ترکیبی
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 202 1116 مکمل و کنوێ سراسری 93
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 202 1118 مکمل و کنکور خارج از کشور 93
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 200 1108 مکمل
آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی 195 1090 مکمل

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
شنیار دارآفرین
20
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
بشرا نادری
19.69
امسال
شیلان اختر
19.64
11 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
ژینا احمدی
19.56
4 آزمون (1غیبت )
امسال
میترا کریمی
19.49
10 آزمون (1غیبت )
5 سال
ثنا هوشنگی
19.49
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
ژوان امینی
19.27
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
فرناز راستینه
19.02
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شکیلا بختیار
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مژده رضازاده
18.83
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هستی شهبازی
18.8
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یسرا عزیزی
18.63
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مرادی جشم کبودی
18.33
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دلنیا رضازاده
18.1
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ثنا بابک
18
5 سال
مروه مولوی
18
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
روژین پزشک
18
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
تارا حیدری
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه زادسر
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارینا عبدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار تباک امسال
هیرو اعتماد
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پروانه گرامی امسال
گشین ویسی 5 سال
سیده نرگس غفوری
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهسا بادزهره 2 سال
گونا کیان پور
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مژده احمدی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
روژین رستمی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال