سمیه محمدی - پشتیبان

سمیه محمدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سمیه محمدی - پشتیبان از دهگلان

تعداد دانش آموزان 82 نفر، در گروه يازدهم تجربي , منحصرا زبان , تجربى نظام جديد , يازدهم رياضي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 13 7 چرخه مواد در طبیعت
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 17 12 دسته بندی عنصر ها و ویژگی های هر دسته
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 19 27 روند تغییر خصلت فلزی و نافلزی در جدول دوره ای
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 25 42 شعاع اتمی و روند تغییر آن در جدول دوره ای
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 26 52 فعالیت شیمیایی عنصرها
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 33 77 برخی ویژگی های فلزات واسطه
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 34 95 قاعده هشتایی اما نه برای همه فلزها
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 35 99 طلا فلزی ارزشمند و گران بها
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 39 112 بررسی واکنش پذیری عناصر
آبی شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 45 120 درصد خلوص

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فاطمه محمدی بلبان آباد
19.95
2 سال
هانیه کریمی
19.94
امسال
لعیا حیدری نیا
19.84
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
لاله حیدری نیا
19.82
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ستایش محمدی
19.62
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار امیری
19.56
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثنا ساعدموچشی
19.52
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هاوژین سیدی
19.46
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریا عظیمی
19.4
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
الهام فتاحی نیا
19.35
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مژگان محمدی
19.3
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سروه ناصرآبادی
19.22
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نساء رمضانی
19.21
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه رمضانی
19.14
2 آزمون (2غیبت )
امسال
عایشه ویسی
18.86
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگین کرمی
18.8
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سحر مفاخری
18.75
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بیتا غلامی
18.7
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر محمدی
18.62
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثنا دادور
18.58
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زیلان شکوری
18.5
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
سمیه قبادی
18.5
8 آزمون (2غیبت )
امسال
نیکی تا سعیدی
18.39
11 آزمون (1غیبت )
7 سال
الناز میرزایی چنگزه
18.39
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا ساسانی
18.3
3 آزمون (2غیبت )
امسال
سیتا رفیعی
18.26
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سارا مفاخری
18.26
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا محمدی
18.18
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سرور غریبی
18
4 سال
نگین روشنی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نیلوفر محمدی
18
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
هاوژین مبارکی
18
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
ژینا محمدی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیده سمیرا حسینی حاجی آباد
18
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
اسرا ساعدی
18
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سپیده مفاخری
18
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
منا غفوری دهگلان
18
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
شیرین امیری حسینی
18
2 سال
مائده کریمی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیژان مفاخری
18
11 آزمون (1غیبت )
امسال
الناز اسماعیلی
18
9 آزمون (2غیبت )
امسال
شکیلا غلامی
18
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار امیری
18
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارینا صحرائی
18
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسرین محمدی
18
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار قربانی
18
4 آزمون (2غیبت )
امسال
کوثر نیازی
18
5 آزمون (1غیبت )
امسال
پریا محمدی
18
3 آزمون (1غیبت )
امسال
شکیلا عطائی
18
3 آزمون (1غیبت )
امسال
ژینو محمدی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیلان ناصر آبادی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هاوژین مفاخری
18
3 آزمون (1غیبت )
امسال
نگین الله یاری
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریسا عباسی
18
3 آزمون (1غیبت )
امسال
نگین کریمی حاجی پمق
18
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مائده کریمی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آزاده احمدی
18
3 آزمون (2غیبت )
امسال
نگین مرادی
18
2 آزمون (2غیبت )
امسال
سارا عزیزی
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آنیه رحیمی
18
امسال
سرگل ناصر آبادی
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
اسرا کریمی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مفاخری
10 آزمون (2غیبت )
امسال
ملیکا محمدی بلبان آباد
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر محمدی 3 سال
مهنا مفاخری
2 آزمون (1غیبت )
امسال
پریا اصلانی
9 آزمون (2غیبت )
امسال
کوثر لطفی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین مفاخری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دنیا عزتی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
بیتا محمدی
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
سرور منصوری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیث ناصری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ماریه مفاخری امسال
نساء محمدی بلبان آباد
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
پریا خالدیان
2 آزمون (2غیبت )
2 سال
اسرا منصوری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه امیری حسینی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا خالدیان
3 آزمون (1غیبت )
امسال
سیده کوثر حسینی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریا کریمی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا منصوری
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال