فروزان سالاری - پشتیبان

فروزان سالاری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فروزان سالاری - پشتیبان از گرگان

مديريت بازرگانى
تعداد دانش آموزان 11 نفر، در گروه هشتم , هفتم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
کتاب تابستان هشتم 14 21 یکی از ویژگی های مخلوط ان است که اجزای تشکیل دهنده ان خواص اولیه خود را حفظ می کنند.
کتاب تابستان هشتم 14 23 مخلوط اب و روغن ناهمگن است و روغن به دلیل چگالی کمتر روی اب قرار می گیرد.
کتاب تابستان هشتم 14 25 در بدن موجودات زنده کاتالیزگر های گوناگون با نام انزیم وجود دارد.
کتاب تابستان هشتم 15 27 تعداد پروتن های اتم هر عنصر را عدد اتمی ان گویند.
کتاب تابستان هشتم 15 28 به اتم های یک عنصر که تعداد نوترون متفاوت دارند. ایزوتوپ های ان عنصر گویند.
کتاب تابستان هشتم 15 31 در برخی از مخلوط ها ذره های مواد تشکیل دهنده مخلوط به طور یکنواخت در هم پراکنده اند.
کتاب تابستان هشتم 17 49 نور خورشید در همه دنیا اشکار است و هر که چشم داشته باشد می بیند
کتاب تابستان هشتم 30 85 اهن با اکسیژن به کندی واکنش می دهد و به زنگ اهن تبدیل می شود
کتاب تابستان هشتم 30 86 نیتروژن عنصری تقریبا واکنش ناپذیر است.
کتاب تابستان هشتم 32 99 سولفوریک اسید یک کوچک مولکول است.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
محمد کمال غریبی
19.79
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرمحمد قلی نژاد
19.3
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
مانی سارانی
2 آزمون (2غیبت )
امسال
امیرمحمد میرزایی شموشکی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال