شادخت حسنوند - پشتیبان

شادخت حسنوند - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

شادخت حسنوند - پشتیبان از الشتر

تعداد دانش آموزان 55 نفر، در گروه دهم تجربي , يازدهم تجربي , هشتم , تجربى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فائزه هادی پور
20
3 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
فاطمه یوسفوند
20
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کیمیا علیزاده
20
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیه دانشور
20
امسال
شکوفه حسنوند
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه نیک روشن
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یسنا رینلی حسنوند
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حانیه جوانمرد
20
امسال
هانیه عشایری
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا میرزایی
19.79
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مبینا صالحی
19.57
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه رشنو
19.3
امسال
تارا فتح الهی
19.14
3 سال
نیلوفر کولیوند
19
2 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
نگین کاظم پور لر
19
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آذین عیدی نژاد
19
3 سال
ثنا یوسفوند
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار حسنوند
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیرین نصیر پور
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه صادقی الشتر
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا حسنوند
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه محمد نیا
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میترا علیجانی
19
امسال
نگین پولادی میرزایی
19
امسال
فاطمه رضایی
19
امسال
فاطمه علیجانی
19
امسال
فاطمه اکرمی
19
امسال
فاطمه کاکولوند
18.8
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رضایی مفرد
18.68
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیکا امیری
18.65
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نساء رضائی
18.5
امسال
هانیه منصوری
18
4 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
راضیه پیری زاده
18
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه امیری
18
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا حاصلی
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه ملکی
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین شرفی
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بهارک نصیر پور
18
امسال
زهرا خانی
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا مرادی
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار امیری
18
امسال
نگار برخورداری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریا رشیدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم امیری امسال
فاطمه حسنوند
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه احمدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فیروزه یوسفوند
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم امیری امسال
نگار رحیمی نسب امسال
راحله جهانبخش امسال