عاطفه بنی اسد - پشتیبان

عاطفه بنی اسد - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

عاطفه بنی اسد - پشتیبان از بافت

تعداد دانش آموزان 50 نفر، در گروه يازدهم تجربي , دهم تجربي , دهم علوم انسانى , دهم رياضى

فایل های آموزشی پشتیبان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 16 31 فاصله دو نقطه
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 17 42 مختصات نقطه ی وسط پاره خط
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 18 53 فاصله نقطه از خط
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 21 65 مجموع ریشهای معادله
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 27 92 ماکزیمم و مینیمم سهمی
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 32 128 معادلات گویا
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 34 141 معادلات رادیکالی
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 39 174 نیمساز
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 44 193 نسبت و تناسب
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 49 213 مثلث های متشابه

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
امیرحسین رجبی
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی حمزه نژادی
19.97
16 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
امیر حسنخانی
19.79
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
افشین شاهی مریدی
19.66
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهدی نصیری
19.5
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدامین برزکار
19.29
9 آزمون (1غیبت )
امسال
سیدابوالفضل مکی آبادی
19.16
8 آزمون (2غیبت )
3 سال
محمدرضا دولتی
19.07
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
افشین اعظم پور
18.95
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسام الدین میرزاده
18.71
6 آزمون (2غیبت )
امسال
مهدی امیرطاهری
18.59
7 آزمون (2غیبت )
3 سال
عارف منظری توکلی
18.31
7 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد محمدی نژاد 2 سال
امیرحسین حمزه نژاد
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین سلجوقی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
حسین علیرضایی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی حسین شاهی مریدی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرین شرفی پور امسال
محمدطه دمسازی
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
فرشید موسی پور سیاه جل 8 سال
علی امینی زاده
8 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
پویان خضری مقدم 4 سال
حافظ قاسمی نژاد رائینی
7 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
یاسین ناهیدی
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رضا امینی زاده بزنجانی
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر حسین مقصودی گوشکی
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
امیررضا مرادی 2 سال
مهدی شجاعی
13 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهدی منظری توکلی
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی منظری توکلی
13 آزمون (2غیبت )
2 سال
رضا سلطانی نژاد
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرحسین حمزه نژاد
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدشایان محسنی تکلو
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدهادی سلطانی نژاد 2 سال
امیرصالح منظری توکلی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
سینا صوغانی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدامین سرپرست
8 آزمون (1غیبت )
امسال
پویا شهابی راد
8 آزمون (1غیبت )
امسال
علی محمودآقایی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدعلی منظری توکلی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
نوید حیدری
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی کریم زاده
6 آزمون (1غیبت )
امسال
سعید شهابی راد
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین منظری توکلی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین علی پور اشرفی
6 آزمون (1غیبت )
امسال
نیما طهماسبی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین سالارمحمدی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین مددی زاده
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر محمد امیرطاهری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا اعظم پور امسال