عاطفه بنی اسد - پشتیبان

عاطفه بنی اسد - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

عاطفه بنی اسد - پشتیبان از بافت

مديريت بازرگانى
تعداد دانش آموزان 23 نفر، در گروه دهم تجربي , يازدهم علوم انسانى , يازدهم تجربي , دهم علوم انسانى

فایل های آموزشی پشتیبان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان دهم تجربی 15 31 مشخص کردن تعداد اعداد گویا
تابستان دهم تجربی 15 35 اشتراک دو مجموعه
تابستان دهم تجربی 16 44 رفتار اتم ها با یکدیگر.بوجود امدن تنها ترکیبی ازطریق اشتراک گذاشتن میان دو اتم
تابستان دهم تجربی 21 56 هماهنگ بودن نمایش های هندسی و بازه ای
تابستان دهم تجربی 22 65 یکای فرعی کمیت های توان و فشار
تابستان دهم تجربی 31 121 مجموع زاویه های خارجی هر مثلث
تابستان دهم تجربی 31 128 توان و ریشه
تابستان دهم تجربی 36 143 جمله وسط دنباله حسابی
تابستان دهم تجربی 37 153 قاعده تخمین مرتبه بزرگی
تابستان دهم تجربی 50 231 دایره مثلثاتی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
علی حمزه نژادی
19.97
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
افشین شاهی مریدی
19.66
2 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمدطه دمسازی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
یاسین ناهیدی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیررضا مرادی 2 سال
مهدی شجاعی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی منظری توکلی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حسام الدین میرزاده 2 سال
محمدهادی سلطانی نژاد
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
فرشید موسی پور سیاه جل
5 آزمون (1غیبت )
8 سال